CHỦ TỊCH NƯỚC
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
----------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 ;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 95/TTr-CP ngày 03/5/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với:
1. Võ Thanh Quân, sinh ngày 10/02/1974 tại Thừa Thiên Huế; giới tính: nam; hiện trú tại: Viêng Cha Lơn, quận Xay Sệt Thả, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

2. Lê Thị Thúy Lài, sinh ngày 25/6/1979 tại Thừa Thiên Huế; giới tính: nữ; hiện trú tại: Viêng Cha Lơn, quận Xay Sệt Thả, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?