BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------------

Số: 678/QĐ-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA NĂM 2010

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) quốc gia giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ công văn số 3678/BTC-TCDN ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chương trình XTĐT quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm tra Chương trình XTĐT quốc gia giai đoạn 2007 – 2010,

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các hoạt động XTĐT thuộc Chương trình XTĐT quốc gia năm 2010 tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2.Cơ quan chủ trì các hoạt động XTĐT tại Quyết định này có trách nhiệm lập dự toán chi tiết trình Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện các quy định về thanh toán, quyết toán và chế độ báo cáo theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình XTĐT quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các hoạt động được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì chương trình XTĐT quốc gia năm 2010 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ KH&ĐT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Các đơn vị chủ trì các Chương trình;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT
- Các thành viên HĐTT và Ban Thư ký HĐTT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?