BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế cấp và quản lý "giấy phép xuất nhập cảnh"

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp và quản lý "Giấy phép xuất nhập cảnh" cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu để sử dụng xuất nhập cảnh Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Thi Văn Tám