ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;

Căn cứ Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg ngày 04/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND huyện Định Hóa tại Công văn số 11/UBND-KTHT ngày 05/01/2019; đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 101/SVHTTDL-VP ngày 14/01/2019 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 199/TTr-SGTVT ngày 17/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung sau:

1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến xe buýt số 30:

Tên tuyến: Tuyến số 30 (Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 - Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa).

Cly tuyến: 71 km.

Đim đầu: Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điểm cuối: Khu vực Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Lộ trình tuyến: Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 - Đường Thanh Niên Xung Phong - Đường Cách Mạng Tháng Tám - Đường Bắc Nam - Đường Lương Ngọc Quyến - Ngã tư Đồng Quang - Đường Hoàng Văn Thụ - Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Đường Bắc Kạn - Đường Dương Tự Minh - Đường tròn Tân Long - QL.3 - Thị trấn Đu - Đn Đuổm - Ngã ba Km31 giao cắt giữa QL.3 với QL.3C - QL.3C - ĐT.264 - Khu di tích lịch sATK Định Hóa và ngược lại.

Lý do bổ sung quy hoạch: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và nhu cầu tham quan, du lịch đến các khu di tích trên địa bàn.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các S, ngành, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thái Nguyên, Phú Lương Định Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
(huynt/SoGT(QLV
T)/QĐ01/T03/12b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc