ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá thóc để thu thuế sử đụng đất nông nghiệp

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai (Tờ trình số 46/TT-CT ngày 05/3/1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định khung giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

1. Đối với các phường của thị xã và các thị trấn của huyện: Khung giá quy định từ 2000 đ/kg đến 2.200 đ/kg (quy thóc tẻ).

2. Đối với các xã còn lại: Khung giá quy định từ 1.800 đ/kg đến 2.000 đ/kg (quy thóc tẻ).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và khung giá quy định tại Điều 1 để quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với từng xã, phường, thị trấn cho phù hợp.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/4/1999, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng