UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

V/v ban hành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn

tỉnh Hậu Giang

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh V/v chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành chế độ chi hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Chế độ chi tiêu của ngành giáo dục đào tạo đính kèm Phụ lục 1.

2. Chế độ chính sách hỗ trợ và thu hút nhân tài đính kèm Phụ lục 2.

3. Chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ được điều động về công tác tại tỉnh Hậu Giang năm 2006 đính kèm Phụ lục 3.

4. Chế độ trang cấp và cước phí sử dụng điện thoại cố định, di động cho cán bộ, lãnh đạo đính kèm Phụ lục 4.

5. Chế độ công tác phí và chế độ hội nghị đính kèm Phụ lục 5.

6. Chế độ chi của ngành Thể dục - Thể thao đính kèm Phụ lục 6.

7. Chế độ chi của ngành Văn hóa Thông tin đính kèm Phụ lục 7.

Ngoài chế độ chi tiêu trên thực hiện theo các quy định của Trung ương đã ban hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và thay thế các Quyết định đã ban hành về chế độ chi tiêu trước đây. Riêng chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ được điều động về công tác tại tỉnh Hậu Giang chỉ thực hiện trong năm 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thắng