UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 21 tháng 5 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNGTHÔNG TIN, THÔNG BÁO, BÁO ĐỘNG PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND - UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ .CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân;Thông tư số 118/2004/TT .BQP ngày 07/9/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thựchiện Nghị định số 65;

Theo đề nghị của BộChỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng không nhândân tỉnh Nghệ An) tại Công văn số 591/CV .ĐN ngày 20/3/2007; Ý kiến của Sở Tưpháp tại Công văn số 430/STP .VB ngày 07/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động phòng khôngnhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều3. Các Ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Các thànhviên Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh,thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhan Đình Trạc

QUY CHẾ

SỬ DỤNG THÔNG TIN, THÔNG BÁO, BÁOĐỘNG PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 68/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2007của UBND tỉnh).

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG.

Điều1. Quy chế nàynhằm triển khai thực hiện thống nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,trách nhiệm nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong nhiệm vụsẵn sàng chiến đấu và sơ tán phòng tránh, khắc phục hậu quả khi có tình huốngxẩy ra.

Điều2. Các đơn vị,cơ quan sử dụng còi kẻng thông tin truyền thanh trong thời bình cũng như khi cóchiến tranh xẩy ra phải thực hiện đúng theo quy chế này.

Điều3. Nguyên tắctổ chức hoạt động:

1. Hệ thống thông tin,thông báo, báo động phòng không nhân dân được tổ chức từ Sở Chỉ huy tỉnh đếnhuyện, thành, thị, phường, xã, khối, xóm; cơ quan, xí nghiệp, trường học bằngmạng thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện, loa truyền thanh, còi, kẻng...

2. Hoạt động hệ thốngcòi kẻng thông tin truyền thanh:

a) Khắc phục hậu quảthiên tai,

b) Trong thời bình khicó tình huống phòng không,

c) Khi có chiến tranhxẩy ra.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤTHỂ VỀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, THÔNG BÁO, BÁO ĐỘNG PHÒNG KHÔNG.

Điều4. Hệ thốngthông tin, thông báo, báo động phòng không.

1. Sở chỉ huy phòngkhông nhân dân tỉnh có mạng thông báo báo động từ xa, mạng thông tin với sở chỉhuy cấp trên và đơn vị hiệp đồng; đồng thời có mạng thông tin thông báo xuốngtận các huyện, thành, thị và còi báo động tại khu vực trung tâm tỉnh.

2. Các huyện, thành,thị có hệ thống thông tin thông báo, báo động xuống tận xã, phường, thị trấn,nhà trường, khu công nghiệp... Ngoài ra, cần nghiên cứu lắp đặt còi báo độngphòng không nhân dân tại một số khu vực trọng điểm phòng không.

3. Các xã, phường, thịtrấn, khối xóm, nhà trường, xí nghiệp... xây dựng hệ thống thông tin truyềnthanh, kẻng... (phục vụ dân sinh) đưa vào sử dụng thông báo, báo động phòngkhông nhân dân khi có tình huống theo quy định.

Điều5. Quy định ký,tín hiệu thông báo, báo động phòng không nhân dân.

1. Hoạt động khắc phụchậu quả thiên tai:

a) Hoạt động chốngcháy: thông tin và hệ thống truyền thanh nói rõ, kẻng đánh 2 tiếng liên tục.

b) Hoạt động chống lụtbão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thông tin và hệ thống truyền thanh nói rõ, kẻngđánh 3 tiếng một. Trường hợp khẩn cấp như cứu sập, cứu đê, cứu hộ trên sôngbiển sử dụng còi ủ kéo 4 hồi dài (theo từng đợt).

2. Hoạt động trongthời bình:

a) Sử dụng còi, kẻng,hệ thống thông tin, truyền thanh, còi ủ duy trì hoạt động của các cơ quan, đơnvị theo quy định như hiện nay; các đơn vị có thay đổi hiệu lệnh còi ủ, còi,kẻng phải báo cáo về bộ phận thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng không nhândân để thông báo cho các cơ quan đơn vị biết tránh nhầm lẫn trong các tìnhhuống.

b) Khi có tình huốngđịch đột nhập đường không thông tin và hệ thống truyền thanh thông báo rõ.

3. Hoạt động khi cóchiến tranh xẩy ra:

a) Hoạt động thông báođịch: Khi nhận được thông báo của trên và các đài ra đa, đơn vị hiệp đồng thôngbáo máy bay địch ở ngoài cự ly 60 km. Hệ thống thông tin truyền thanh nói rõ,kẻng đánh hai hồi dài sau đó 3 tiếng liên tục, còi ủ kéo 3 hồi dài.

b) Khi máy bay địchvào cự ly 40 km thông tin và truyền thanh nói rõ, kẻng đánh một hồi sau đó 3tiếng liên tục, còi ủ kéo 2 hồi dài.

c) Khi máy bay vào cựly 20 km, thông tin và truyền thanh thông báo liên tục. Kẻng đánh một hồi dàisau đó 2 tiếng liên tục, còi ủ kéo một hồi dài.

4. Hoạt động khắc phụchậu quả do địch gây ra:Cứu sập chống cháy nổ như Khoản 1 Điều 5. Tổchức cứu thương, khắc phục thông tin liên lạc, giao thông dùng hệ thống thôngtin trực tiếp bằng các phương tiện hiện có.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH.

Điều6:Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các huyện, thành,thị tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ hệ thống thông tin (quân sự, dân sự, hệthống còi, kẻng, truyền thanh..) có liên quan trên địa bàn mình quản lý để cókế hoạch củng cố, xây dựng và hiệp đồng thông báo, báo động phòng không theođúng quy chế này; đồng thời có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, thông báo tớimọi tổ chức và cá nhân công dân được biết.

Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về bộ phận thường trựcBan chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) để kịpthời xử lý./.