ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/2011/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG KHINHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồithường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2403/TTr-STC ngày 19/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà,vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BìnhPhước.

Điều 2. Quyếtđịnh này thay thế Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnhban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồngkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung đơn giá một số hạngmục chưa quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBNDtỉnh và Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hànhgiá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Cácông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂYTRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 củaUBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định đơn giábồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất đểsử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mụcđích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định của Chínhphủ.

2. Đơn giá xây dựng nhà ở và côngtrình xây dựng tại Quy định này ngoài phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều nàyđược áp dụng trong các trường hợp: tính thuế; định giá trong các vụ án của Tòaán, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác theo sự thống nhấtcủa các bên có liên quan. Riêng những công trình đã được phê duyệt thiết kế -dự toán hoặc thẩm tra quyết toán thì giá công trình lấy theo giá dự toán đượcduyệt hoặc giá trị quyết toán.

3. Các trường hợp không thuộcphạm vi áp dụng Quy định này:

a) Cộng đồng dân cư xây dựngchỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốndo nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ.

b) Các trường hợp không thuộcphạm vi quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơsở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chứccá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi (sau đây gọi chung làngười bị thu hồi đất).

2. Nhà nước khuyến khích người cótài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quy định tại Khoản 1,Điều 1 của Quy định này tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ tài sản choNhà nước.

Chương II

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖTRỢ

Điều 3.Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng

1. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhàở, nhà xưởng được quy định tại Phụ lục 1.

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ vậtkiến trúc, công trình phụ, công trình sản xuất được quy định tại Phụ lục 2.

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ didời cây trồng được quy định tại Phụ lục 3.

Điều 4. Xửlý trường hợp tài sản bồi thường không có trong Quy định này

Trường hợp tài sản không có đơn giáquy định ở trên hoặc nhà, công trình xây dựng có kết cấu xây dựng thực tế khácso với kết cấu nhà công trình xây dựng nêu trên thì có thể áp dụng theo đơn giácủa tài sản, loại nhà, cây trồng tương đương hoặc Hội đồng bồi thường, chủ đầutư dự án lập đề xuất đơn giá bồi thường và gửi Sở Tài chính thẩm định, trìnhUBND tỉnh quyết định đơn giá cho phù hợp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Điềukhoản thi hành

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân nghiêm túc triển khai Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu kiến nghị bằng văn bản gửi UBND tỉnh (thôngqua Sở Tài chính) kịp thời xem xét, xử lý.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quyđịnh này do UBND tỉnh quyết định./.

PHỤ LỤC 1

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢNHÀ Ở, NHÀ XƯỞNG(Kèm theo Quyết định số68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh)

A. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

Cấp, loại công trình

Quy mô, kết cấu công trình

Đơn giá xây dựng (đồng/ m2 sàn xây dựng)

Cấp hạng

Loại

A. Bảng giá xây dựng nhà ở

III

A

Nhà 4 đến 5 tầng

5.000.000

Kết cấu: Móng, khung chịu lực bằng BTCT; mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; tường bao xây gạch dày 20cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic; nền lát gạch ceramic hoặc lát đá; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc kính khung nhôm.

B

Nhà 6 đến 8 tầng

5.400.000

Kết cấu: Móng, khung chịu lực bằng BTCT; mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; tường bao xây gạch dày 20cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic; nền lát gạch ceramic; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc kính khung nhôm.

IV

A

Nhà 01 tầng, chiều cao ≥ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi).

1.900.000

Kết cấu: Móng xây bằng đá hoặc bằng gạch, giằng móng, giằng tường bằng BTCT; mái lợp tôn; xà gồ bằng gỗ hoặc bằng thép; tường bao xây gạch dày 10cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, quét vôi, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu; không đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc cửa khung sắt bịt tôn; hoặc cửa kính khung nhôm

B

Nhà 01 tầng, chiều cao ≥ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi).

2.150.000

Kết cấu: Móng xây bằng đá hoặc bằng gạch, giằng móng, giằng tường bằng BTCT; mái lợp tôn; xà gồ bằng gỗ hoặc bằng thép; tường bao xây gạch dày 20cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, quét vôi, nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu; không đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc cửa khung sắt bịt tôn; hoặc cửa kính khung nhôm.

C

Nhà 01 tầng, chiều cao ≥ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi).

2.400.000

Kết cấu: Móng xây bằng đá hoặc bằng gạch, giằng móng, giằng tường bằng BTCT; mái lợp tôn; xà gồ bằng gỗ hoặc bằng thép; tường bao xây gạch dày 10cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic, nền lát gạch hoa xi măng hoặc gạch ceramic; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc cửa khung sắt bịt tôn; hoặc cửa kính khung nhôm

D

Nhà 01 tầng, chiều cao ≥ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi).

2.700.000

Kết cấu: Móng xây bằng đá hoặc bằng gạch, giằng móng, giằng tường bằng BTCT; mái lợp tôn; xà gồ bằng gỗ hoặc bằng thép; tường bao xây gạch dày 20cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic, nền lát gạch hoa xi măng hoặc gạch ceramic; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc cửa khung sắt bịt tôn; hoặc cửa kính khung nhôm.

E

Nhà 01 tầng, chiều cao ≥ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi).

3.600.000

Kết cấu: Móng, khung chịu lực bằng BTCT; mái lợp tôn; xà gồ bằng gỗ hoặc bằng thép; tường bao xây gạch dày 20cm..

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic; nền lát gạch hoa ximăng hoặc gạch ceramic; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc kính khung nhôm.

F

Nhà 2 đến 3 tầng

4.200.000

Kết cấu: Móng, khung chịu lực bằng BTCT; mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; tường bao xây gạch dày 20cm.

Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch, sơn nước có bả mastic; nền lát gạch ceramic; có đóng trần; cửa kính khung sắt hoặc kính khung nhôm.

Nhà bán kiên cố

Kết cấu: Cột gỗ vuông hoặc tròn, đường kính cột ≥ 15cm hoặc xây gạch; vách ván gỗ nhóm 1 – 4 hoặc xây gạch; mái tôn; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu hoặc lót ván xẻ

1.200.000

Nhà tạm

1

Kết cấu: Cột kèo gỗ (xẻ hoặc tròn) có đường kính < 15cm hoặc cột bê tông; vách tôn hoặc ván tạp; mái tôn; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu.

650.000

2

Kết cấu: Cột kèo gỗ, tre, vách bằng vật liệu dễ cháy; mái tranh tre, nứa, lá; nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu. Hoặc loại nhà có kết cấu như nhà tạm loại 1 nhưng không có vách hoặc vách lửng

450.000

3

Kết cấu: Cột kèo gỗ, tre; mái tranh tre, nứa, lá; nền gạch tàu hoặc xi măng; không có vách hoặc vách lửng bằng vật liệu dễ cháy

350.000

B. Bảng giá xây dựng nhà xưởng

1

Nhà xưởng 01 tầng, nhịp kết cấu < 12m

1.550.000

Kết cấu: Kết cấu móng, đà kiềng bằng BTCT, cột bằng BTCT hoặc bằng thép; vì kèo bằng thép hoặc dầm thép; xà gồ bằng thép

Vật liệu hoàn thiện: Mái lợp tôn, khung vách bằng tôn, khung lưới B40 hoặc xây lửng kết hợp vách tôn, nền bê tông < 100mm

2

Nhà xưởng 01 tầng, nhịp kết cấu từ 12m đến 15m

1.800.000

Kết cấu: Kết cấu móng, đà kiềng bằng BTCT, cột bằng BTCT hoặc bằng thép; vì kèo bằng thép hoặc dầm thép; xà gồ bằng thép

Vật liệu hoàn thiện: Mái lợp tôn; vách tôn hoặc xây lửng kết hợp vách tôn; cửa sắt cuốn; nền bê tông < 100mm

3

Nhà xưởng 01 tầng, nhịp kết cấu từ 15m đến 18m

2.000.000

Kết cấu: Kết cấu móng, đà kiềng bằng BTCT; khung, cột, kèo, xà gồ bằng thép

Vật liệu hoàn thiện: Mái lợp tôn; vách tôn hoặc xây lửng kết hợp vách tôn; cửa sắt cuốn; nền bê tông ≥ 100mm

4

Nhà xưởng 01 tầng, nhịp kết cấu từ 18m đến 24m

2.350.000

Kết cấu: Kết cấu móng, đà kiềng bằng BTCT; khung, cột, kèo, xà gồ bằng thép

Vật liệu hoàn thiện: Mái lợp tôn; vách tôn hoặc xây lửng kết hợp vách tôn; cửa sắt cuốn; nền bê tông ≥ 100mm

5

Nhà xưởng 01 tầng, nhịp kết cấu > 24m

2.750.000

Kết cấu: Kết cấu móng, đà kiềng bằng BTCT; khung, cột, kèo, xà gồ bằng thép

Vật liệu hoàn thiện: Mái lợp tôn; vách tôn hoặc xây lửng kết hợp vách tôn; cửa sắt cuốn; nền bê tông ≥ 100mm

B. Quy định điều chỉnh

I. Đối với công trình nhà ở

1. Diện tích xây dựng nhà,cấp nhà, giá trị còn lại của ngôi nhà xác định theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 26/7/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phương pháp xác định diệntích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng, cấp nhà; giá trị còn lại củangôi nhà. Trường hợp các nhà có kết cấu không tương ứng với kết cấu của cấp nhàtheo quy định thì tùy theo tình hình thực tế chủ đầu tư tính toán và đề xuấtđơn giá bồi thường cụ thể.

2. Đơngiá trên được tính theo vật liệu xây dựng trung bình đã bao gồm thuếVAT.

3. Đơngiá trên chưa bao gồm hầm tự hoại.

4. Nhàcấp IV, nhà bán kiến cố nếu có chiều cao tường từ 2,7m đến dưới 3m (không tính chiềucao tường thu hồi) thì giảm 10% giá trị công trình.

5. Nhàcấp IV, nhà bán kiến cố nếu có chiều cao tường < 2,7m (không tính chiều cao tườngthu hồi); nhà tạm có chiều cao tường < 1,6m thì giảm 20% giá trị côngtrình.

6. Đơngiá gác lửng (sàn BTCT, vật liệu hoàn thiện theo cấp nhà tương ứng) được tính bằng40% đơn giá của nhà ở tương ứng; đơn giá gác gỗ: 350.000 đồng/m2.

7. Nhàcấp IV loại A, B, C , D, E có mái hiên bằng BTCT thì đơn giá mái hiên được tínhthêm 200.000 đồng/m2.

8. Nhàcấp IV nếu thay lợp tôn bằng lợp ngói được tính thêm 5% giá trị côngtrình; nhà cấp IV loại E, F mà thay lợp tôn bằng mái BTCT được tínhthêm 10% giá trị công trình.

9. Nhàcấp IV loại A, B nếu có đóng trần thì tính thêm 6% giá trị côngtrình.

10.Nhà cấp IV loại C, D, E nếu không đóng trần thì giảm 4% giá trị côngtrình.

11. Nhàcùng loại nếu thay các loại nền khác bằng đá granit hoặc đá thạch anhthì được tính thêm 8% giá trị công trình; nhà cùng loại nếu nền láng ximăng hoặc lát gạch tàu thay bằng lát gạch ceramic thì được tính thêm 100.000 đồng/m2gạch.

12. Nhàcấp III, cấp IV nếu chưa lát nền thì giảm 190.000 đồng/m2­ sàn xây dựng;nhà bán kiên cố, nhà tạm nếu chưa lát nền thì giảm 80.000 đồng/m2­ sànxây dựng.

13. Nhàcùng loại nếu tường quét vôi thay bằng sơn nước có bả mastic thì tính thêm 50.000đồng/m2 sàn xây dựng; nếu tường sơn nước có bả mastic thay bằng quét vôi giảm50.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

14. Nhàcùng loại nếu tường ốp gạch men thì tính thêm 100.000 đồng/m2 gạch ốp.

15. Nhàcùng loại nếu xây tường không tô thì giảm 100.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

16. Nhàcùng loại nếu có một phần tường xây dày 20cm thì tính thêm 100.000 đồng/m2 tườnghoàn thiện hoặc tính thêm 50.000 đồng/m2 nếu tường không tô (chỉ tính đối với phầntường xây dày 20cm).

17. Biệtthự được tính thêm như nhà ở riêng lẻ cùng cấp và được tính thêm giá trị đầu tưxây dựng sân vườn.

18. Nhàở mượn vách (nhưng có móng, cột, đà kiềng riêng) của nhà khác thì giảm 5% tổnggiá trị nếu mượn 1 bên vách; giảm 10% tổng giá trị nếu mượn 2 bên vách.

19. Đơngiá hỗ trợ di dời nhà tiền chế khung thép, vì kèo thép, mái tôn, vách tôn hoặclưới B40: 300.000 đồng/m2.

II.Đối với công trình nhà xưởng

1.Đơngiá trên đã bao gồm thuế VAT.

2. Đơn giá trên chưa bao gồm hệ thống chống sét và thiếtbị PCCC.

3. Nhà cùng loại mà thay nền bê tông bằng nền láng xi măngthì giảm 6% trên giá trị công trình.

4. Nhà cùng loại mà thay cửa sắt cuốn bằng cửa khung sắt bịttôn thì giảm 6,5% trên giá trị công trình.

5. Nhà cùng loại mà thay nền bê tông ≤ 100mm bằng nềnbê tông lưới thép ≤ 100mm thì tăng thêm 1,5% trên giá trị công trình.

6. Nhà cùng loại mà thay nền nền bê tông > 100mm bằng nềnbê tông lưới thép > 100mm thì tăng thêm 2,5% trên tổng giá trị công trình.

7. Đối với nhà cùng loại được xây dựng 02 tầng hoặc một phầnđược xây dựng 02 tầng thì mỗi mét vuông diện tích của tầng 2 được tính bằng 35%đơn giá trên mỗi mét vuông của nhà tương ứng./.

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNHPHỤ, CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT(Kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011của UBND tỉnh)

A. Đơngiá bồi thường, hỗ trợ

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá xây dựng

1

Ao đào, bờ kè đất

đồng/m3

26.000

2

Bờ kè, móng đá hộc

đồng/m3

750.000

3

Bờ kè, móng đá chẻ

đồng/m3

1.000.000

4

Bể chứa xây gạch, có tô trát

đồng/m3

1.250.000

5

Nhà tắm riêng biệt: Móng xây đá chẻ hoặc gạch thẻ; cột, tường xây gạch ống có tô trát, ốp gạch ceramic; mái lợp tôn (hoặc mái firô ximăng); nền lát gạch ceramic; cửa nhôm kính (nếu không lát gạch ceramic giảm 100.000 đồng/m2 xây dựng; trường hợp mái ngói tính thêm 100.000 đồng/m2)

đồng/m2

1.700.000

6

Nhà tắm riêng biệt: Móng xây đá chẻ hoặc gạch thẻ; cột, tường xây gạch ống không tô trát; mái lợp tôn (hoặc mái firô ximăng); nền láng ximăng hoặc lát gạch tàu (trường hợp mái ngói tính thêm 100.000 đồng/m2)

đồng/m2

1.100.000

7

Nhà tắm riêng biệt tường gạch, không mái, có lót nền

đồng/m2

600.000

8

Nhà tắm: Tranh, tre, gỗ có lót nền

đồng/m2

200.000

9

Nhà vệ sinh riêng biệt: Móng xây đá chẻ hoặc gạch thẻ; cột, tường xây gạch có tô, trát, ốp gạch ceramic; mái tôn (hoặc mái firô ximăng); nền lát gạch ceramic; cửa nhôm kính; không tính hầm tự hoại (nếu không lát gạch ceramic giảm 100.000 đồng/m2 xây dựng; trường hợp mái ngói tính thêm 100.000 đồng/m2)

đồng/m2

2.300.000

10

Nhà vệ sinh riêng biệt: Móng xây đá chẻ hoặc gạch thẻ; cột, tường xây gạch không tô; mái tôn (hoặc mái firô ximăng); nền láng ximăng hoặc lát gạch tàu; cửa nhôm kính; không tính hầm tự hoại (trường hợp mái ngói tính thêm 100.000 đồng/m2)

đồng/m2

1.800.000

11

Nhà vệ sinh riêng biệt tường gạch, không mái, có lót nền (chưa tính hầm tự hoại, chứa)

đồng/m2

800.000

12

Nhà vệ sinh tạm tranh, tre, gỗ có lót nền, chưa tính hầm chứa

đồng/m2

200.000

13

Hầm tự hoại có bê tông lót móng, móng bê tông, thành xây gạch, có nắp đan BTCT

đồng/m3

1.400.000

14

Hầm chứa nhà vệ sinh đào đất

đồng/m3

600.000

15

Chuồng trại xây, tường gạch, mái tôn hoặc ngói, có lót nền

đồng/m2

520.000

16

Chuồng trại tạm: nền láng xi măng hoặc lát gạch tàu, cột các loại, mái tranh tre, vách tạm

đồng/m2

320.000

17

Chuồng trại tạm: nền đất, cột các loại, mái tranh tre, vách tạm hoặc không vách

đồng/m2

180.000

18

Rào kẽm gai, rào lưới B40 trụ các loại

đồng/m2

60.000

19

Tường rào xây gạch không tô trát hoặc rào khung lưới B40, trụ các loại có khung

đồng/m2

140.000

20

Tường rào xây gạch hoặc xây gạch có khung lưới B40 (có tô, trát)

đồng/m2

200.000

21

Tường rào có móng đá chẻ, cột gạch, khung bao song sắt

đồng/m2

350.000

22

Tường rào có móng đá chẻ (hoặc móng gạch); cột gạch (hoặc BTCT); giằng bằng BTCT; tường xây gạch dày 10cm có tô trát

đồng/m2

370.000

23

Tường rào có móng, cột, đà bằng BTCT; tường xây gạch dày 10cm có tô trát

đồng/m2

400.000

24

Tường rào có móng, cột, đà bằng BTCT; tường xây gạch dày 20cm có tô trát

đồng/m2

600.000

25

Trụ cổng bê tông

đồng/m3

2.000.000

26

Trụ cổng gạch

đồng/m3

1.000.000

27

Di dời cánh cổng sắt

đồng/m2

150.000

28

Mái cổng bằng BTCT, trên lợp ngói

đồng/m2

2000.000

29

Mái cổng lợp ngói

đồng/m2

750.000

30

Sân gạch, xi măng, gạch tàu

đồng/m2

100.000

31

Sân đá kẹp đất

đồng/m2

70.000

32

Sân bê tông

đồng/m2

180.000

33

Bậc tam cấp láng xi măng hoặc lát gạch tàu

đồng/m2

120.000

34

Bậc tam cấp lát gạch ceramic

đồng/m2

250.000

35

Bậc tam cấp lát đá granit

đồng/m2

500.000

36

Bàn thiên xây

đồng/cái

250.000

37

Bàn thiên gỗ

đồng/cái

100.000

38

Hồ cá kiểng xây; hòn non bộ xây

đồng/m2

1.000.000

39

Di dời tượng cao ≤ 1m

đồng/cái

300.000

40

Di dời tượng cao > 1m

đồng/cái

500.000

41

Điện kế chính

đồng/cái

2.000.000

42

Di dời điện kế (trường hợp không thu hết đất)

đồng/cái

600.000

43

Đồng hồ nước chính

đồng/cái

1.100.000

44

Di dời đồng hồ nước (trường hợp không thu hết đất)

đồng/cái

300.000

45

Di dời điện thoại hữu tuyến thuê bao; cáp truyền hình

đồng/cái

300.000

46

Di dời bảng hiệu

đồng/m2

100.000

47

Di dời bảng hiệu (có hộp đèn)

đồng/m2

250.000

48

Di dời mái hiên di động

đồng/m2

30.000

49

Giếng khoan dân dụng (tính tối đa 60m)

đồng/m sâu

300.000

50

Giếng đào sâu < 5m

đồng/m sâu

300.000

51

Giếng đào sâu từ 5 đến 10m

đồng/m sâu

400.000

52

Giếng đào sâu trên 10m

đồng/m sâu

550.000

53

Giếng vuông có chiều dài, chiều rộng > 2m

đồng/m3

300.000

54

Trụ giếng bê tông cốt thép

đồng/giếng

300.000

55

Trụ giếng bằng gỗ

đồng/giếng

200.000

56

Ống bi bê tông đường kính ≥1m

đồng/m dài

250.000

57

Ống bi bê tông đường kính < 1m

đồng/m dài

200.000

58

Xây gạch lòng giếng, thành giếng

đồng/m dài

350.000

59

Di dời nắp đậy giếng bằng tôn

đồng/cái

100.000

60

Di dời nắp đậy giếng bằng thép tấm

đồng/cái

200.000

61

Nắp đậy giếng (hoặc cống) đan BTCT

đồng/cái

300.000

62

Di dời bồn nước chân bằng sắt, thép

đồng/cái

500.000

63

Di dời trụ điện BTCT cao > 4,5m

đồng/cái

800.000

64

Di dời trụ điện gỗ hoặc sắt Ф = 100; cao > 4,5m

đồng/cái

500.000

65

Di dời trụ điện khác cao > 4,5m

đồng/cái

300.000

66

Mộ đất

đồng/cái

2.000.000

67

Mộ xây đá ong

đồng/cái

5.000.000

68

Mộ xây kiên cố (xây gạch có tô trát)

đồng/cái

7.000.000

69

Mộ xây kiên cố có ốp gạch men

đồng/cái

10.000.000

70

Nhà mộ có kết cấu: tường xây gạch; cao 1,2m; cột bê tông; mái bê tông; nền gạch men; tường ốp gạch men

đồng/m2

1.170.000

71

Mộ mới chôn từ 3 năm trở xuống hỗ trợ thêm

đồng/cái

7.000.000

B. Quyđịnh điều chỉnh

1. Chi phí di dời thiết bị, máy móc,nguyên vật liệu và hàng hóa tồn kho tính theo chi phí thực tế phát sinh.

2. Trường hợp nhà tắm, nhà vệ sinhchưa lót nền xi măng, gạch tàu thì giảm trừ 100.000 đồng/m2.

3. Đơn giá các loại ống nước, dâyđiện áp dụng theo đơn giá của Thông báo giá vật liệu xây dựng liên Sở Tàichính - Sở Xây dựng tại thời điểm áp giá bồi thường, hỗ trợ./.

PHỤ LỤC 3

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI CÂY TRỒNG(Kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011của UBND tỉnh)

A. Đơngiá bồi thường, hỗ trợ

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá cây trồng

I

Cây Công nghiệp dài ngày

1

Cây cao su (mật độ tối đa 555 cây/ha. Riêng đối với cây cao su giống: mật độ tối đa stum trồng trong bầu là 12.000 cây/ha; mật độ tối thiểu đối với vườn ươm là 7 cây/m2, đối với vườn nhân giống là 2 cây/m2 )

Vườn ươm cây cao su

đồng/m2

7.000

Vườn nhân giống cây cao su

đồng/m2

35.000

Di dời stum cây cao su giống trồng trong bầu

đồng/cây

1.000

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

90.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

110.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

132.000

Cây 4 năm tuổi

đồng/cây

152.000

Cây 5 năm tuổi

đồng/cây

180.000

Cây 6 - 8 năm tuổi

đồng/cây

220.000

Cây 9 - 10 năm tuổi

đồng/cây

240.000

Cây 11 – 15 năm tuổi

đồng/cây

360.000

Cây 16 - 20 năm tuổi

đồng/cây

320.000

Cây 21 - 25 năm tuổi

đồng/cây

200.000

Cây trên 25 năm tuổi

đồng/cây

65.000

2

Cây điều (mật độ tối đa 240 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

56.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

70.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

85.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

160.000

Cây 6 - 10 năm tuổi

đồng/cây

200.000

Cây 11 - 15 năm tuổi

đồng/cây

225.000

Cây 16 - 20 năm tuổi

đồng/cây

150.000

Cây trên 20 năm tuổi

đồng/cây

70.000

3

Cây tiêu (mật độ tối đa 2.000 nọc/ha)

* Đơn giá cây

Cây 1 năm tuổi

đồng/nọc

70.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/nọc

90.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/nọc

110.000

Cây 4 năm tuổi

đồng/nọc

140.000

Cây 5 - 15 năm tuổi

đồng/nọc

185.000

Cây trên 15 năm tuổi

đồng/nọc

70.000

* Hỗ trợ thêm đơn giá nọc

Nọc xây gạch chóp, cao tối thiểu 2,5m; đường kính gốc 0,6m

đồng/nọc

250.000

Nọc xây khối vuông cao tối thiểu 2,5m; cạnh 10 - 20cm

đồng/nọc

85.000

Nọc cây sống

đồng/nọc

40.000

Các loại nọc khác

đồng/nọc

20.000

4

Cà phê (mật độ tối đa 1.100 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

65.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

75.000

Cây 3 - 5 năm tuổi

đồng/cây

115.000

Cây 6 - 10 năm tuổi

đồng/cây

160.000

Cây 11 - 15 năm tuổi

đồng/cây

220.000

Cây trên 15 năm tuổi

đồng/cây

75.000

5

Ca cao (mật độ tối đa 1.111 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

45.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

60.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

84.000

Cây từ 4 năm tuổi trở lên

đồng/cây

140.000

6

Cây chè cành (mật độ tối đa 9.000 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

5.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

7.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

10.000

Cây từ 4 năm tuổi trở lên

đồng/cây

15.000

II

Cây ăn trái

1

Sầu riêng, măng cụt (mật độ tối đa 240 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

110.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

130.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

150.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

250.000

Cây 6 - 7 năm tuổi

đồng/cây

350.000

Cây 8 - 10 năm tuổi

đồng/cây

450.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

550.000

* Riêng đối với cây sầu riêng giống cao sản, chất lượng cao và được đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật hiện đại, ngoài đơn giá trên được hỗ trợ thêm

Sầu riêng 4 - 7 năm tuổi

đồng/cây

140.000

Sầu riêng 8 - 10 năm tuổi

đồng/cây

250.000

Sầu riêng từ 10 năm tuổi trở lên

đồng/cây

400.000

2

Xoài (mật độ tối đa 240 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

55.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

70.000

Cây 3 năm tuổi

đồng/cây

85.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

110.000

Cây 6 - 7 năm tuổi

đồng/cây

140.000

Cây 8 - 10 năm tuổi

đồng/cây

210.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

250.000

3

Mít, dừa, me, vú sữa (mật độ tối đa 240 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

50.000

Cây 2 - 3 năm tuổi

đồng/cây

65.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

115.000

Cây 6 - 7 năm tuổi

đồng/cây

200.000

Cây 8 - 10 năm tuổi

đồng/cây

225.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

250.000

4

Chôm chôm, nhãn (mật độ tối đa 300 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

55.000

Cây 2 - 3 năm tuổi

đồng/cây

70.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

100.000

Cây 6 - 8 năm tuổi

đồng/cây

170.000

Cây 9 - 10 năm tuổi

đồng/cây

225.000

Cây từ 11 năm tuổi trở lên

đồng/cây

250.000

5

Cam, bưởi (mật độ tối đa 625 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

50.000

Cây 2 - 3 năm tuổi

đồng/cây

65.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

85.000

Cây 6 - 8 năm tuổi

đồng/cây

170.000

Cây từ 9 năm tuổi trở lên

đồng/cây

225.000

6

Sa bô chê, sơ ri, mận, hồng quân, bơ, chanh, quít, táo, mãng cầu, cà ri (mật độ tối đa 625 cây/ha); cóc, ổi (mật độ tối đa 1.100 cây/ha); thanh long (mật độ tối đa 2.000 cây/ha);

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

40.000

Cây 2 - 3 năm tuổi

đồng/cây

55.000

Cây 4 - 6 năm tuổi

đồng/cây

110.000

Cây 7 - 10 năm tuổi

đồng/cây

140.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

170.000

7

Khế, chùm ruột (mật độ tối đa 1.100 cây/ha)

Cây 1 - 2 năm tuổi

đồng/cây

30.000

Cây 3 - 5 năm tuổi

đồng/cây

70.000

Cây 6 - 10 năm tuổi

đồng/cây

140.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

170.000

8

Đu đủ (mật độ tối đa 2000 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

7.000

Cây từ 2 năm tuổi trở lên

đồng/cây

28.000

9

Chuối (mật độ tối đa: 5.500 cây/ha; bụi không quá 05 cây)

Chuối chưa có trái

đồng/cây

8.000

Chuối có trái

đồng/cây

30.000

10

Thơm (mật độ tối đa 16.000 cây/ha; bụi không quá 03 cây)

Thơm chưa có trái

đồng/cây

1.500

Thơm có trái

đồng/cây

4.500

III

Một số loại cây ngắn ngày khác (mật độ gieo trồng theo quy trình kỹ thuật)

1

Lúa nước

đồng/m2

5.000

2

Lúa rẫy

đồng/m2

3.000

3

Bắp

đồng/m2

5.000

4

Mía vụ 1

đồng/m2

5.000

5

Mía vụ 2, 3

đồng/m2

3.000

6

Đậu phộng, đậu khác

đồng/m2

6.000

7

Mì, khoai các loại

đồng/m2

3.000

8

Rau gia vị, sả nghệ

đồng/m2

5.000

9

Cây thuốc bắc, thuốc nam trồng trong vườn nhà (trường hợp cây thuốc trồng đại trà sẽ có đơn giá riêng)

đồng/m2

10.000

10

Thuốc lá, thuốc cá

đồng/m2

5.000

11

Rau các loại, bầu, bí, mướp, cây rau ăn trái khác

đồng/m2

5.000

IV

Đơn giá hỗ trợ chi phí di dời cây cảnh trồng trên đất

Cây 1 - 3 năm tuổi

đồng/cây

30.000

Cây 4 - 5 năm tuổi

đồng/cây

40.000

Cây 6 - 10 năm tuổi

đồng/cây

50.000

Cây trên 10 năm tuổi

đồng/cây

60.000

Trường hợp cây có đường kính thân cây ≥ 20cm (không tính năm tuổi của cây)

đồng/cây

200.000

* Riêng đối với một số loại cây cảnh trồng theo bụi thì đơn vị tính: đồng/bụi

V

Cây lấy gỗ, lấy củi

1

Cây gỗ từ nhóm I đến nhóm IV (mật độ tối đa 400 cây/ha)

Cây có đường kính < 10cm

đồng/cây

120.000

Cây đường kính 10 - 20cm

đồng/cây

300.000

Cây đường kính 21 - 30cm

đồng/cây

400.000

Cây đường kính 31 - 45cm

đồng/cây

350.000

Cây đường kính > 45cm

đồng/cây

70.000

2

Xà cừ (mật độ tối đa 400 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

60.000

Cây trên 1 năm tuổi, đường kính < 10cm

đồng/cây

80.000

Cây đường kính 10 - 20cm

đồng/cây

180.000

Cây đường kính 21 - 30cm

đồng/cây

200.000

Cây đường kính 31 - 45cm

đồng/cây

150.000

Cây đường kính > 45cm

đồng/cây

70.000

3

Cây gỗ nhóm V, VI (mật độ tối đa 400 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

45.000

Cây trên 1 năm tuổi, đường kính < 10cm

đồng/cây

60.000

Cây đường kính 10 - 20cm

đồng/cây

125.000

Cây đường kính 21 - 30cm

đồng/cây

140.000

Cây đường kính 31 - 45cm

đồng/cây

105.000

Cây đường kính > 45cm

đồng/cây

50.000

4

Cây keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, bạch đàn, tràm bông vàng (mật độ tối đa 3.300 cây/ha)

Cây từ 1 năm tuổi trở xuống

đồng/cây

10.000

Cây trên 1 năm tuổi, đường kính < 10cm

đồng/cây

20.000

Cây đường kính 10 – 20cm

đồng/cây

30.000

Cây đường kính 21 - 30cm

đồng/cây

25.000

Cây đường kính > 30cm

đồng/cây

20.000

5

Cây gỗ nhóm VII, VIII và các cây gỗ tạp khác (mật độ tối đa 400 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

25.000

Cây trên 1 năm tuổi, đường kính < 10cm

đồng/cây

30.000

Cây đường kính 10 - 20cm

đồng/cây

60.000

Cây đường kính 21 - 30cm

đồng/cây

70.000

Cây đường kính 31 - 45cm

đồng/cây

50.000

Cây đường kính > 45cm

đồng/cây

20.000

6

Tre tàu, gai, mạnh tông (mật độ tối đa 200 bụi/ha)

Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi

đồng/bụi

28.000

Cây từ 1 năm tuổi trở lên

đồng/cây

7.000

7

Tre mỡ, tầm vông, lồ ô (mật độ tối đa 1.100 bụi/ha)

Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi

đồng/bụi

11.000

Cây từ 1 năm tuổi trở lên

đồng/cây

4.000

8

Trúc (mật độ tối đa 1.100 bụi/ha)

Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi

đồng/bụi

7.000

Cây từ 1 năm tuổi trở lên

đồng/cây

2.000

9

Dó bầu (mật độ tối đa 1.100 cây/ha)

Cây 1 năm tuổi

đồng/cây

50.000

Cây 2 năm tuổi

đồng/cây

75.000

Cây 3 - 4 năm tuổi

đồng/cây

120.000

Cây 5 - 6 năm tuổi

đồng/cây

150.000

Cây từ 7 năm tuổi trở lên

đồng/cây

70.000

B. Quyđịnh điều chỉnh

1. Đối với cây công nghiệp, cây ăntrái khi xác định theo năm tuổi, nếu cây không tròn năm thì tuổi cây trồng xácđịnh theo tỉ lệ tháng tương ứng. Trường hợp số tháng lẻ từ 6 tháng trở lên thìtính tròn tuổi cây.

2. Đối với cây lấy gỗ đơn giá xácđịnh theo đường kính cây. Vị trí đo xác định đường kính cây là 1,3m tính từ gốctrở lên.

3. Đối với các loại cây trồng xentheo chủ trương trồng xen thì được tính bồi thường 100% theo đơn giá của câytrồng xen. Mật độ cây trồng xác định theo từng loại cây.

4. Đối với cây trồng ngắn ngày trồngxen với cây trồng lâu năm chưa khép tán được hỗ trợ 50% giá trị bồi thường câytrồng tương ứng. Nếu cây lâu năm đã khép tán thì không xem xét bồi thường câyngắn ngày mà chỉ bồi thường cây lâu năm.

5. Đối với trường hợp nhiều loạicây trồng lâu năm trồng trên một thửa đất thì cây trồng chính được bồi thường 100%,cây trồng xen được hỗ trợ 50% giá trị bồi thường cây trồng tương ứng (chỉ hỗtrợ đối với cây trồng xen từ 1 năm tuổi trở lên). Mật độ cây trồng xác định theotừng loại cây.

6. Cây trồng theo ranh đất khôngtính mật độ, nhưng khoảng cách cây phải tối thiểu bằng khoảng cách cây tiêuchuẩn trong hàng của loại cây trồng đó.

7. Trường hợp thời gian từ kiểm kêđến chi trả kéo dài từ 6 tháng trở lên thì cây trồng được bồi thường bổ sung theoquy định tại Mục 1 Phần B này./.