ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 09 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNHVỰC Y TẾ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan đượcgiao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyênngành;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Bộ Công Thương ngày 09 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn việc phân công,phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc SởY tế tại Tờ trình số 2761/TTr-SYT ngày 22 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hànhchính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm03 Chương, 20 Điều.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

QUY CHẾ

PHỐIHỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ ANTOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định trách nhiệmvà quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện/thành phố (sauđây gọi là cơ quan quản lý Nhà nước) trong việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt viphạm hành chính trên các lĩnh vực:

1. Y tế bao gồm y tế dự phòng,phòng chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế,dân số - kế hoạch hoá gia đình, thông tin giáo dục truyền thông về nuôi conbằng sữa mẹ, kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ (sauđây gọi tắt là lĩnh vực y tế).

2. Thực phẩm bao gồm điều kiệnbảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩmtrong sản xuất kinh doanh thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối vớithực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thựcphẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ phòng ngừa và khắc phục sự cố vềan toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩmkhông an toàn (sau đây gọi tắt là lĩnh vực an toàn thực phẩm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có hành vivi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnhNinh Thuận.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan đến việc thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xác địnhtrách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Nguyên tắc xác định tráchnhiệm

a) Giám đốc các sở, thủ trưởngcác ban, ngành và các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy bannhân dân tỉnh giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểmtra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm thuộclĩnh vực quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnchịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra,kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩmtrên địa bàn quản lý;

c) Quá trình thực hiện công tác thanhtra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thựcphẩm theo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền thanh tra theo quy định củapháp luật, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng cótrách nhiệm chủ động tổ chức phối hợp hoạt động để bảo đảm tính thống nhất,đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước,trong đó có sự phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp;

d) Trong quá trình xử lý vi phạmhành chính người có thẩm quyền xử lý vi phạm phải tuân thủ quy định của Luật Xửlý vi phạm hành chính năm 2012 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp phải tuânthủ các quy định pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củacác bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi viphạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm;

b) Việc phối hợp hoạt động đượctiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các viphạm hành chính lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trong từng thời gian, địa bànvà lĩnh vực cụ thể;

c) Quan hệ phối hợp hoạt độngđược thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình hoạt động khônglàm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan;

d) Theo sự phân công được quyđịnh tại Chương II Quy chế này và tùy từng nội dung cụ thể, cơ quan chủ trì cótrách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở phối hợp hoạt độnggiữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, đảm bảo công tác thanh tra, kiểmtra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địabàn tỉnh đạt hiệu quả;

đ) Cơ quan, đơn vị có liên quankhi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của cơ quan xử lý vi phạm trên lĩnh vựcy tế, an toàn thực phẩm, tùy theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cótrách nhiệm phối hợp kịp thời theo quy định của quy chế này và các quy định củapháp luật hiện hành khác có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁCPHỐI HỢP

Điều 4. Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện quản lý việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vựcy tế, an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số13// 2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

2. Chỉ đạo Thanh tra chuyênngành:

a) Chủ trì phối hợp với Chi cụcQuản lý thị trường, các phòng chức năng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quanthanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý hành vi vi phạmpháp luật thuộc trách nhiệm của ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế, antoàn thực phẩm; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan quản lýgiá thuốc, thực hiện bình ổn giá thuốc trên thị trường nội tỉnh, xử lý các hànhvi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì phối hợp với các cơquan liên quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cáccơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo khoản 1, Điều 4, Thông tưliên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

Điều 5. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật tronglĩnh vực an toàn thực phẩm đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục được giao nhiệm vụ thanh tra chủtrì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với cácsản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo khoản2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

Điều 6. Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả,gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổchức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chấp hànhquy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 3,Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở CôngThương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm quảnlý Nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sảnphẩm, thực phẩm theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng, chống buôn lậu, hàng giả,gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổchức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế, an toàn thựcphẩm và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanhtra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá như: niêm yết giá vàbán theo giá niêm yết, việc đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin vềgiá đối với loại hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá; chấp hànhcác biện pháp bình ổn giá; thực hiện việc thẩm định giá, xử lý các hành vi viphạm về giá.

2. Phối hợp với các cơ quan liênquan có thẩm quyền trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi độc quyền và liênkết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, bán phá giá,lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, sự biến động của thị trường,thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý.

3. Đề xuất chế độ, chính sách hỗtrợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuầntra, thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm cho các cơ quanchức năng; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Phối hợp cơ quan chức năngđẩy mạnh tiến độ định giá hàng hoá tịch thu, tránh tình trạng bị hư hỏng, mấtgiá do tồn đọng.

Điều 8. Sở Khoa học và Côngnghệ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm tronglĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩmhàng hoá, nhãn hàng hoá, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ theo lĩnh vực đượcphân công.

2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn -Đo lường - Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra,kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường chất lượng theo lĩnhvực được phân công; thực hiện các hoạt động có liên quan về giám định, thửnghiệm hàng hoá phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điều 9. Sở Thông tin vàTruyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc nhận,gửi, chuyển phát thư, bưu kiện, gói hàng hoá; xuất bản phẩm, sản phẩm in khôngphải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, viễnthông và công nghệ thông tin.

2. Phối hợp với Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí, Phòng Văn hoá và Thông tin, ĐàiTruyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luậttrong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Điều 10. Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch

Phối hợp thường xuyên trong việckiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cáccơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, các địa điểm thường xuyên phục vụ khách du lịch,trong đó có khách du lịch quốc tế, khách tham gia các sự kiện văn hoá, thể thaovà du lịch.

Điều 11. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc cóliên quan phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểmtra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả,hàng cấm liên quan đến lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trong hoạt động vận tảiđường bộ.

Điều 12. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo lực lượng chức năngphát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩmtheo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểmtra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơnvị chức năng có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loạitội phạm trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 1, ChươngI.

Điều 13. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các sở, ban,ngành, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnhvực y tế, an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩmquyền quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định pháp luậthiện hành và thực tế địa phương.

2. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ bánđấu giá tài sản tổ chức tốt việc bán đấu giá hàng hoá, tài sản bị tịch thu docác cơ quan chức năng chuyển giao trong quá trình xử lý vi phạm hành chính lĩnhvực y tế, an toàn thực phẩm.

Điều 14. Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Chỉ đạo các tổ chức tín dụngtrên địa bàn nơi cá nhân, tổ chức bị thi hành quyết định cưỡng chế phải giữ lạitiền và trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi để thực hiện phải nộp theo yêucầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Điều 15. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra việc chấp hànhchính sách, pháp luật về thuế; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống gianlận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế trong lĩnh vực y tế, an toànthực phẩm theo thẩm quyền.

Điều 16. Kho bạc Nhà nướctỉnh và các huyện, thành phố

Thu tiền phạt theo đúng quyếtđịnh xử phạt hành chính của người có thẩm quyền, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịpthời và quản lý chặt chẽ số tiền thu phạt vi phạm hành chính. Định kỳ hàngtháng, Kho bạc có trách nhiệm gửi cơ quan ra quyết định xử phạt bảng kê thutiền phạt để xác nhận, đối chiếu số liệu, kịp thời phát hiện các sai sót để đốichiếu (nếu có) theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên laithu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lựclượng xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 17. Các sở, ngành khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đượcgiao tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phối hợp với các cơ quan chức năngxử lý các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấphuyện

1. Tổ chức thực hiện quy địnhcủa pháp luật về công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ytế, an toàn thực phẩm.

2. Chỉ đạo các Phòng thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện phối hợp với Trung tâm y tế, Trạm y tế và Ủy ban nhândân cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cáchoạt động trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm; phát hiện ngăn chặn và xử lýkịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

3. Phối hợp các sở, ngành trongcông tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, antoàn thực phẩm.

4. Kiến nghị kịp thời với Ủy bannhân dân tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị có liên quan của tỉnh sửa đổi, bổ sungcơ chế chính sách, biện pháp, văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thanhtra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

5. Tăng cường chỉ đạo, củng cốtổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan chức năng trênđịa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xửlý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo quy định củapháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chế độ báo cáo, sơkết, tổng kết

Sở Y tế là cơ quan đầu mối chịu tráchnhiệm tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Quy chế phối hợpthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thựcphẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý, thángcuối năm; Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốccác sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chươngtrình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp với Sở Ytế để thực hiện Quy chế này;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện banhành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lựclượng chức năng ở địa phương mình.

2. Trong quá trình thực hiện,nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan phảnánh về Sở Y tế để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.