ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáodục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tưpháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngânsách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mứcchi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trênđịa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 1469/TTr-STP ngày 22/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việclập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chocông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quảnlý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Điều3. Chủtịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các Thủ trưởng Sở, ngành liênquan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã phường,thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

QUY ĐỊNH

LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định việc lập, quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được cấp có thẩmquyền giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc có liên quan đến công tác PBGDPL trên địabàn tỉnh.

Điều 2.Nguyên tắc quản lý,sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáodục pháp luật do ngân sách Nhà nước đảm bảo và huy động từ các nguồn kinh phíhợp pháp khác.

2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyếttoán kinh phí PBGDPL; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL được thựchiện theo chế độ và quy định quản lý tài chính hiện hành.

3. Kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPLphải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ tài chính hiệnhành. Nếu sử dụng sai mục đích, gây lãng phí cho Ngân sách thì bị xử lý theoquy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung chi

1. Chi hoạt động của Hội đồng phốihợp PBGDPL các cấp, Ban chỉ đạo các Chương trình, Đề án về PBGDPL, bao gồm:

a) Chi tổ chức các cuộc hội thảo, tọađàm nghiệp vụ, các phiên họp định kỳ, đột xuất, phiên họp tư vấn của Hội đồng,Ban chỉ đạo;

b) Chi văn phòng phẩm và biên soạntài liệu phục vụ các hoạt động của Hội đồng, Ban chỉ đạo;

c) Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểmtra;

d) Chi sơ kết, tổng kết, thi đua, khenthưởng.

2. Chi thực hiện công tác thông tin,truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình, chuyên mụcPBGDPL, thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyềnhình, tập san, bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thôngtin và hộp tin;

b) Thực hiện thông cáo báo chí:Chi biên soạn tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thông cáo báo chí;chi tổ chức họp báo, phát hành, đăng tải thông cáo báo chí trên các phươngtiện thông tin đại chúng;

c) Thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano,áp phích và các hình thức PBGDPL khác;

d) Thông qua hệ thống loa truyền thanhcơ sở: biên soạn tin, bài phục vụ việc phát thanh; thù lao cho phát thanh viên;hỗ trợ trang bị hoặc thuê trang thiết bị phục vụ việc phát thanh tin, bàiPBGDPL.

3. Chi biên soạn, biên dịch các tàiliệu phục vụ công tác PBGDPL, bao gồm:

a) Biên soạn đề cương giới thiệu Luật,Pháp lệnh;

b) Biên soạn, in, phát hành hoặc đăngtải trên website, trang tin điện tử các loại sách, tài liệu pháp luật nghiêncứu chuyên đề, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPLphục vụ đối tượng là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên phápluật, người được mời tham gia PBGDPL và đội ngũ cán bộ thực hiện PBGDPL;

c) Biên soạn, in, phát hành hoặcđăng tải trên website, trang tin điện tử các sách pháp luật phổ thông, tờgấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, băng, đĩa, tiểu phẩm pháp luật vàcác tài liệu khác phù hợp từng đối tượng cụ thể;

d) Biên dịch, in và phát hành tài liệupháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số;

đ) Biên dịch tài liệu pháp luật từtiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

e) Chi biên soạn tài liệu tham khảovà hướng dẫn PBGDPL, xây dựng chương trình, rà soát, cập nhật chương trình bàigiảng cho nhà giáo và người học.

4. Chi thực hiện việc PBGDPL trựctiếp, lưu động, sinh hoạt chuyên đề của các Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt,bao gồm:

a) Chi biên soạn tài liệu PBGDPL;

b) Chi mua, sao chụp tài liệu liênquan đến nội dung PBGDPL;

c) Cung cấp thông tin pháp luật thôngqua các tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật và các ấn phẩm, tài liệu phápluật khác;

d) Chi công tác phí cho cán bộ thamgia PBGDPL trực tiếp, lưu động, tham gia sinh hoạt chuyên đề với Câu lạc bộpháp luật, nhóm nòng cốt;

đ) Chi mua hoặc thuê trang thiết bịphục vụ hoạt động PBGDPL và sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt;

e) Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viêntham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật; tiền nước uống cho người dự sinhhoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt.

g) Chi sơ kết, tổng kết hoạt động củaCâu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt;

h) Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểusố, thuê người dẫn đường (nếu có).

5. Chi xây dựng, quản lý Tủ sách phápluật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khudân cư, bao gồm:

a) Chi mua tàiliệu, sách pháp luật cho Tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài liệupháp luật mới cho Tủ sách phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân;chi mua Tủ mới hoặc bảo dưỡng Tủ sách định kỳ;

b) Chi phục vụ người đọc và báo cáotình hình phục vụ người đọc đối với các tài liệu pháp luật của Tủ sách (cán bộquản lý Tủ sách);

c) Chi mua văn phòng phẩm (bút, giấy,sổ); chi rà soát, cập nhật, bổ sung TSPL hàng năm.

6. Chi xây dựng, quản lý, khai thác,cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia, trang thôngtin điện tử về PBGDPL; thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tinhọc hoá phục vụ cho công tác PBGDPL; cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạmpháp luật mới cần phổ biến phục vụ cho công tác PBGDPL.

7. Chi tổ chức thi tìm hiểupháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: thi viết, thisân khấu hóa, thi qua mạng internet, thi trên sóng phát thanh, truyền hình.

8. Chi tổ chức các khoá đào tạo, bồidưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện côngtác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mờitham gia PBGDPL, nhà giáo và người học. Đối với các khoá tập huấn, bồi dưỡng cócấp chứng chỉ, có thêm mục chi cho việc biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi vàin ấn chứng chỉ.

9. Chi tổ chức các hội nghị cộng tácviên; các cuộc họp triển khai công tác PBGDPL và các Chương trình, đề án; cáchội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động PBGDPL, nghiệpvụ PBGDPL.

10. Chi thù lao cho báo cáo viên phápluật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia PBGDPL, hướng dẫnsinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; thù lao cộng tác viên.

11. Chi cho công tác Hòa giải cơ sở:

a) Chi thù lao cho Hòa giải viên

b) Chi sơ kết, tổng kết các hoạt độnghòa giải

c) Chi thi đua, khen thưởng;

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm,chi in ấn các mẫu sổ sách, báo cáo phục vụ cho hoạt động hòa giải và hòa giảiviên.

12. Chi thực hiện giáo dụcpháp luật trong nhà trường, bao gồm:

a) Chi khảo sát, đánh giáthực trạng và nhu cầu của người học và nhà giáo;

b) Chi biên soạn, in, phát hànhtài liệu giáo dục pháp luật;

c) Chi xây dựng, thực hiệnchương trình giáo dục pháp luật;

d) Chi thực hiện chuẩn hóađội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật;

đ) Chi tổ chức giáo dục phápluật ngoài giờ, ngoại khóa, trại hè và sinh hoạt hè cho người học.

13. Chi rà soát, thống kê, hệthống hóa các văn bản, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL; triển khai cácnhiệm vụ của Chương trình, Đề án, Kế hoạch và kiến nghị hoàn thiện phápluật về PBGDPL, cải cách thủ tục hành chính.

14. Chi tổ chức các cuộc điều tra,khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện PBGDPL; nhu cầuPBGDPL của các tầng lớp nhân dân; nhận thức pháp luật của học sinh, sinh viên;khảo sát việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn giáo dục công dân vàpháp luật; điều tra, khảo sát để thực hiện kế hoạch PBGDPL và triển khai thựchiện các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt.

15. Chi mua, thuêtrang thiết bị, tài sản và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ công tác phổbiến, giáo dục pháp luật.

16. Chi kiểm tra, sơ kết, tổng kếtvề công tác PBGDPL và Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan.

17. Chi thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

18. Đối với các Chương trình, Đề án,Kế hoạch PBGDPL đã được phê duyệt, ngoài việc thực hiện theo các nội dung chiquy định tại khoản 1 đến khoản 16 Điều này, được chi một số nội dung quảnlý, giám sát, đánh giá Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL các cấp (tỉnh, huyện,xã) như sau:

a) Chi xây dựng đề cương; xây dựng,hoàn thiện; xét duyệt, thẩm định Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

b) Chi tiền lương làm việc vàoban đêm, làm thêm giờ; văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chiphí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

c) Chi xây dựng các văn bản quảnlý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chương trình, đề án; chi kiểm tra, giám sát, đánhgiá theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch;chi nghiệm thu các sản phẩm của Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

đ) Các khoản chi khác có liên quantrực tiếp đến quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, Đề án, Kếhoạch.

19. Các khoản chi khác có liên quantrực tiếp đến công tác PBGDPL (nếu có).

20. Chi thực hiện các dự án từ nguồntài trợ của nước ngoài căn cứ vào văn bản hợp tác quốc tế do cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể về nộidung chi và mức chi thì có thể vận dụng các quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Mứcchi

1. Mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáodục pháp luật (theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Chi tổ chức đào tạo, tập huấn,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáodục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật,người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng,tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ nhằm thực hiệnchuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật; chi tổchức phổ biến pháp luật trực tiếp, lưu động cho nhân dân, người học,các đối tượng đặc thù; trại hè pháp luật, ngoại khóa, sinh hoạt hècho người học (đối với các khoá tập huấn, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ, có thêmmục chi cho việc biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứng chỉ),thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnhNghệ An ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngânsách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địabàn tỉnh Nghệ An.

3. Chi tổ chức họp báo; hộithảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật,giải pháp thực hiện Chương trình, Đề án, hoạt động của Hội đồng phốihợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hội nghị cộng tác viên, các phiênhọp tư vấn của Hội đồng và Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành định mức xây dựng dựtoán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngânsách nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý.

4. Các mức chi khác áp dụng theo Thôngtư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên Bộ Tài chính- Tưpháp quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngânsách nhà nước đảm bảo cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Mức chi ở các mục trên là mức chitối đa. Các đơn vị dự toán căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách được giao, nộidung và khối lượng công việc thực hiện phân bổ và quyết toán mức chi cụ thể nhưngkhông được vượt quá các mức chi đã nêu trên.

Điều 5. Lập, sử dụng và quyết toánkinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và các nhiệmvụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luậtvà các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạchphổ biến, giáo dục pháp luật các cơ quan, đơn vị; UBND các cấp lập dựtoán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng với dự toánchi thường xuyên của đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ quan,đơn vị, hằng năm, căn cứ định mức chi tiêu và kế hoạch xây dựng Tủ sách phápluật được cơ quan có thẩm quyền quyết định, các cơ quan, đơn vị lập dự toánkinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mìnhgửi cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách.

3. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyếttoán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt động của Hội đồngphối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo chế độ vàquy định quản lý tài chính hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn,kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

2. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nướcthực hiện việc cấp phát, thanh toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiệnhành.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về SởTư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

MỨC CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

(Đơn vị tính: VN đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

a

Xây dựng đề cương

- Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

960.000

720.000

540.000

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Đề cương

1.600.000

1.200.000

900.000

b

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

2.400.000

1.800.000

1.350.000

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

Báo cáo

400.000

300.000

225.000

c

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

Chủ trì

Người/buổi

160.000

120.000

90.000

Thành viên dự

Người/buổi

80.000

60.000

45.000

d

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

400.000

300.000

225.000

đ

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200.000

140.000

90.000

Thành viên Hội đồng, thư ký

Người/buổi

150.000

100.000

70.000

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

80.000

60.000

45.000

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

240.000

180.000

135.000

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

160.000

120.000

90.000

e

Lấy ý kiến thẩm định

( Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch)

Bài viết

400.000

300.000

225.000

g

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Văn bản

400.000

300.000

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thù lao công tác viên

a

Thù lao báo cáo viên cấp tỉnh

Người/buổi

(Áp dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại tiểu mục 1.1 khoản 1 Điều 4 Quyết định số 51/QĐ-UBND )

b

Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt. (Tùy theo trình độ của báo cáo viên, tuyên truyền viên; tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn)

300.000

225.000

c

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên

Người/buổi

Tùy theo trình độ áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này

d

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c mục này

3

Chi công tác hòa giải ở cơ sở

a

Chi thù lao cho hòa giải viên tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

Người/buổi

0

0

70.000

b

Thù lao hòa giải

Vụ việc/tổ

0

0

150.000

c

Tài liệu, VPP, sổ sách phục vụ tổ hòa giải

Tổ/tháng

0

0

100.000

4

Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

a

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

800.000

600.000

450.000

b

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

240.000

180.000

135.000

c

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Câu chuyện đã hoàn thành

1.200.000

900.000

675.000

d

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

4.000.000

3.000.000

2.250.000

5

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (Không quá 1 ngày)

Người/ngày

30.000

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

10.000

6

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Người/ngày

200% mức lương cơ sở, tính theo ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Người/ngày

130% mức lương cơ sở, tính theo ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

7

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

(Không quá 10 ngày)

a

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác.

(Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD &DT theo mức: ởcấp tỉnh bằng 80% so với cấp Trung ương, cấp huyện bằng 75% so với cấp tỉnh, cấp xã bằng 75% so với cấp huyện)

b

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

Thuê dẫn chương trình

Người/ngày

1.600.000

1.200.000

900.000

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

8.000.000

6.000.000

4.500.000

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

240.000

180.000

135.000

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá.

(Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính đối với cuộc thi qua mạng điện tử - Mức chi ở cấp tỉnh bằng 80% so với cấp Trung ương, cấp huyện bằng 75% so với cấp tỉnh, cấp xã bằng 75% so với cấp huyện).

c

Chi giải thưởng (Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi để quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt định mức chi tối đa quy định tại điểm này)

- Giải nhất

Giải thưởng

+ Tập thể

8.000.000

6.000.000

4.500.000

+ Cá nhân

4.800.000

3.600.000

2.700.000

- Giải nhì

Giải thưởng

+ Tập thể

5.600.000

4.200.000

3.150.000

+ Cá nhân

2.400.000

1.800.000

1.350.000

- Giải ba

Giải thưởng

+ Tập thể

4.000.000

3.000.000

2.250.000

+ Cá nhân

1.600.000

1.200.000

900.000

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

+ Tập thể

2.400.000

1.800.000

1.350.000

+ Cá nhân

800.000

600.000

450.000

- Giải phụ khác

Giải thưởng

400.000

300.000

225.000

8

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (Tính theo trang chuẩn 350 từ)

Trang

60.000

b

Bồi dưỡng phát thanh

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

12.000

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

16.000

9

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác PBGDPL

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các ngành, địa phương

Báo cáo

40.000

30.000

20.000

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

40.000

30.000

20.000

c

Viết báo cáo

Báo cáo định kỳ hàng năm của các ngành, địa phương

Báo cáo

2.400.000

1.800.000

1.350.000

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

2.400.000

1.800.000

1.350.000

Báo cáo đột xuất

Báo cáo

800.000

600.000

450.000

10

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL

(Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

a

Chi hoạt động xây dựng quản lý, khai thác TSPL hàng năm

Tủ/năm

2000

2000

2000

b

Rà soát, bổ sung cập nhật sách định kỳ 6 tháng/lần

Lần

100

100

100

c

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/người

50

11

Chi văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp hoạt động của Chương Trình, Đề án, Kế hoạch; hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện

Căn cứ chứng từ, hóa đơn thực tế

hợp pháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN