HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 68-HĐBT NGÀY 6-6-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊAGIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẠ HUOAI THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. -Chia huyện Đạ Huoai thành 3 huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh vàhuyện Cát Tiên.

a) Huyện Đạ Huoai có 2 thị trấnMadagui, Đạ Mâri và 7 xã Đạ Plơa, Đoàn Kết, Đạ Mâri, Hà Lâm, Madagui, Đạ Oai,Đạ Tồn với diện tích tự nhiên 58.270 hécta và 13.250 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đạ Huoai ở phíaĐông giáp huyện Bảo Lộc; phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp tỉnh ThuậnHải; phía Bắc giáp huyện Đạ Tẻh.

b) Huyện Đạ Tẻh có thị trấn ĐạTẻh và 9 xã Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai, An Nhơn,Đạ Lây, Hương Lâm với diện tích tự nhiên 47.330 hécta và 23.814 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đạ Tẻh ở phíaĐông giáp huyện Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai; phía Tây giáp huyện Cát Tiên; phía Nam giáp huyện Đạ Huoai; phía Bắc giáp huyện Bảo Lộc.

c) Huyện Cát Tiên có thị trấnĐồng Nai và 10 xã Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mỹ lâm, Phù Mỹ, Đức Phổ, Nam Ninh, GiaViễn, Tiên Hoàng, Phước Cát 1, Phước Cát 2 với diện tích tự nhiên 35.900 héctavà 24.700 nhân khẩu.

Địa giới huyện Cát Tiên ở phíaĐông giáp huyện Đạ Tẻh; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáptỉnh Sông Bé.

Điều 2. - Uỷban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)