ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển dân số - kế hoạch hóa

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ quyết định 830/TTg ngày 30.12.1994 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 191/UB .TH ngày 31.12.1994 của Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1995 và Quyết định số 01/UB .QĐ ngày 3.1.1995 của Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban quốc gia dân số - kế hoạch hóa về việc giao kế hoạch hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu dân số - kế hoạch hóa năm 1995 của tỉnh Lào cai;

Căn cứ vào định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào cai từ 1992 -1995, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào cai giai đoạn 1994 - 2000 và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa II - kỳ họp thứ nhất;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh và Phó chủ tịch thường trực ủy ban dân số - kế hoạch hóa tỉnh Lào cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao cho các ngành, UBND các huyện, thị xã chỉ tiêu kế hoạch phát triển dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 1995 (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào định hướng phát triển và mục tiêu được giao, thủ trưởng các cơ quan ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử