ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 15/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2018 (có Danh mục kèm theo).

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử và Công báo tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;- Cục KTrVB QPPL, Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, NC.Bản điện tử:- TTTU, TTHĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- LĐVP, TKCT, TH, TTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tênloại văn bản

Số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (03 văn bản)

1.

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

01/8/2018

2.

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

3.

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bãi bNghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

01/01/2018

Quyết định của UBND tnh (13 văn bản)

4.

Quyết định

91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009

Ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang

B bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang

21/9/2018

5.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 15/4/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

06/11/2018

6.

Quyết định

124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/4/2018

7.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

8.

Quyết định

284/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012

Ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

9.

Quyết định

386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Bãi bQuyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/7/2018

10.

Quyết định

223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/9/2018

11.

Quyết định

434/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng trên địa bàn tỉnh Bc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/11/2018

12.

Quyết định

325/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

B bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

13.

Quyết định

531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/7/2018

14.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

 

15.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017

Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

05/12/2018

16.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

 

Tổng số: 16 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung quy đnh hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (06 văn bản)

1.

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

Điểm a, b khoản 1; khoản 2 Điều 1.

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 ca Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

01/01/2018

2.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mục 10, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

3.

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020

Khoản 5 và khoản 8 Điều 16

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2018

4.

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

Điểm b, Khoản 4 Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

01/8/2018

Điểm e Khoản 2 Điều 6.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

5.

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định ban hành kèm theo

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

01/01/2018

6.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017- 2021

Tên gọi Nghị quyết và Điều 1, khoản 1 khoản 3 Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021

01/8/2018

Quyết định của UBND tỉnh (10 văn bản)

7.

Quyết định

290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

- Quyết định: Tên gọi; Điều 1.

- Quy định: Tên gọi; Điều 1; khoản 2 Điều 4; Điều 5; Điều 6.

Phần trích yếu của Đơn đề nghị tại Mu số 4-TĐC

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

01/01/2018

8.

Quyết định

99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 1; 2; khoản 2, 4, 5 Điều 3; Điều 4; 7; 8; 9 khoản 2 Điều 10

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBNDtỉnh

01/3/2018

9.

Quyết định

358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm a khoản 2 Điều 1; khoản 3 Điều 5; điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 10;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/3/2018

10.

Quyết định

140/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

15/4/2018

11.

Quyết định

869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 12; điểm b khoản 3 Điều 15; khoản 3 Điều 16; điểm b khoản 3 Điều 23; Mu số 03 Phụ lục số I; Phụ lục số II; Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định

Bị sa đi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/5/2018

12.

Quyết định

462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bc Giang

Tiêu đề Điều 6; điểm b, c khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 2 Điều 6; điểm a, khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 8; khoản 2, 3, 4 Điều 12

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh

20/5/2018

13.

Quyết định

332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 2 Điều 3; Điều 4; 6; 11, 13; khoản 5 Điều 12; khoản 3 Điều 14; Điều 16; khoản 4, 6 Điều 17

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh

01/7/2018

14.

Quyết định

118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 1; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 7; khoản 1, 2 Điều 8; Điều 5; phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang

10/8/2018

15.

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tnh ban hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang

Điều 6; khoản 8 Điều 11

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/8/2018

16.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 2 Điều 3; điểm 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1, điểm 2.1, 2.2, 2.3 khoản 2, điểm 3.1, 3.2 khoản 3 Điều 4; Điều 5, khoản 1, 2 Điều 8

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

20/8/2018

Tổng số: 16 văn bản