THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 68-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho viện quân y 108

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 518/QP ngày 11 tháng 4 năm 1994); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 8749/SĐH ngày 14 tháng 12 năm 1994); Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (công văn số 88/ TCCBKH ngày 11 tháng 1 năm 1995;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân y 108 (Bộ Quốc phòng).

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Y tế quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Quân y 108.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh