ỦY BAN DÂN TỘC &
MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 68/UBQĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

Căn cứ Nghị định của Chínhphủ số 11/CP ngày 20/2/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Ủy ban Dân tộc và Miền núi;
Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy banDân tộc và Miền núi công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (tại vănbản số 1583/NC ngày 22/12/1992 của Văn phòng Chính phủ);
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh và có sự nhất trí của Văn phòng Chínhphủ, Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổngcục Địa chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận (đợt V) các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùngcao (danh sách kèm theo).

Điều 2. Danh sách các xã, huyện, tỉnh miền núi, vùng cao là căn cứ đểthực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội như đã ghi trongnghị quyết 22/NQTW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- VPTW Đảng;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh.

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC & MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi

DANH MỤC

VÙNG CAO (Ban hành theo quyết định số 68/UBQĐ ngày 9 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi)

I. TỈNH HÀGIANG

1. Huyện Bắc mê

- Xã Minh sơn là vùng cao

2. Huyện Vị xuyên

- Xã Bạch ngọc là vùng cao

- Xã Quản ngần là vùng cao

3. Huyện Bắc quang

- Xã Nà khương là vùng cao

- Xã Thượng bình là vùng cao

4. Huyện Yên minh

- Xã Nậm long là vùng cao

- Xã Du tiến là vùng cao

5. Huyện Xín mần

- Xã Cốc pài là vùng cao

- Xã Thù phàng là vùng cao

6. Huyện Hoàng su phì

- Xã Nậm ty là vùng cao

- Xã Bản phù là vùng cao

II. TỈNHSƠN LA

1. Huyện Quỳnh nhai

- Xã Pha khinh là vùng cao

- Xã Pắc ma là vùng cao

2. Huyện Mường la

- Xã Mường trai là vùng cao

3. Huyện Thuận châu

- Xã Nậm ét là vùng cao

- Xã Nong lay là vùng cao

4. Huyện Phù yên

- Xã Bắc phong là vùng cao

5. Huyện Mai sơn

- Xã Mường bằng là vùng cao

6. Huyện Yên châu: làvùng cao có 9/14 xã vùng cao, 8 xã đã được công nhận từ trước

- Xã Chiềng khơi là vùng cao

7. Huyện Mộc châu

- Xã Tân hợp là vùng cao

- Xã Quy hướng là vùng cao

- Xã Nà mường là vùng cao

- Xã Chiềng yên là vùng cao

III. TỈNH BẮCCẠN: là tỉnh vùng cao (5/6 huyện là vùng cao, 4 huyện đã đượccông nhận trước đây)

1. Huyện Bạch thông là vùngcao

- Xã Vị hương là vùng cao

- Xã Tú trí là vùng cao

- Xã Hà vị là vùng cao

- Xã Nông hạ là vùng cao

- Xã Phương linh là vùng cao

IV. TỈNHKON TUM

1. Huyện Daglei

- TT Daglei là vùng cao

- Xã Dakman là vùng cao

2. Huyện Konplong

- TT Konplong là vùng cao

- Xã Pờ ê là vùng cao

3. Huyện Đắc hà là vùng cao

- Xã Hà mòn là vùng cao

- Xã Ngọc Wang là vùng cao

4. Thị xã Kon tum: làvùng cao (10/14 xã là vùng cao, 4 xã đã được công nhận từ trước)

- Xã Đắc rơ va là vùng cao

- Xã Hòa Bình là vùng cao

- Xã Vinh Quang là vùng cao

- Xã Kờ Roong là vùng cao

- Xã Ngọc Bay là vùng cao

- Xã Đoàn Kết là vùng cao

V. TỈNH GIALAI

1. Huyện Krông pa

- Xã Ia Mlah là vùng cao

- Xã Phú cần là vùng cao

VI. TỈNHTHÁI NGUYÊN

1. Huyện Đồng hỷ

- Xã Văn lang là vùng cao

- Xã Tân long là vùng cao

VII. TỈNH BẮCGIANG

1. Huyện Sơn đông

- TT An châu là vùng cao

VIII. TỈNHTHANH HÓA

1. Huyện Mường lát: làvùng cao (100% số xã là vùng cao)

2. Huyện Quan sơn: làvùng cao (100% số xã là vùng cao)

3. Huyện Quan hóa: làvùng cao (100% số xã là vùng cao)

4. Huyện Như xuân: làvùng cao (11/16 xã: là vùng cao đã được công nhận trước đây)

5. Huyện Long chánh

- Xã Tân phúc là vùng cao

6. Huyện Như thanh

- Xã Xuân thọ là vùng cao

7. Huyện Cẩm thủy

- Xã Cẩm giang là vùng cao

- Xã Cẩm phú là vùng cao

- Xã Cẩm châu là vùng cao

IX. TỈNH QUẢNGTRỊ

1. Huyện Dak roong: làvùng cao (có 9/13 xã là vùng cao đã được công nhận trước đây)

X. TỈNH QUẢNGNAM

1. Huyện Trà my

- Xã Trà tân là vùng cao

- Xã Trà giang là vùng cao

2. Huyện Hiên

- Xã Za hung là vùng cao

- Xã A xăn là vùng cao

- TT Prao là vùng cao

XI. TỈNH BÌNHĐỊNH

1. Huyện Vĩnh thạnh: làvùng cao (5/7 xã là vùng cao đã được công nhận trước đây)

XII. TỈNH PHÚYÊN

1. Huyện sông Hinh

- Xã Ea trol là vùng cao

- Xã Eaba là vùng cao

2. Huyện Sơn hòa

- Xã Cà lúi là vùng cao

- Xã Sơn định là vùng cao

- Xã Sơn hội là vùng cao

XIII. TỈNHKHÁNH HÒA

1. Huyện Khánh vĩnh: làvùng cao (10/13)

- Xã Khánh thương là vùng cao

- Xã Khánh hiệp là vùng cao

- Xã Sơn thái là vùng cao

- Xã Giang ly là vùng cao

- Xã Liên sang là vùng cao

- Xã Cầu bà là vùng cao

- Xã Khánh phú là vùng cao

- Xã Khánh thành là vùng cao

- Xã Khánh bình là vùng cao

- Xã Khánh trung là vùng cao

2. Huyện Khánh sơn: làvùng cao (6/8, hai xã đã được công nhận trước đây)

- Xã Sơn lâm là vùng cao

- Xã Sơn bình là vùng cao

- Xã Sơn hiệp là vùng cao

- Xã Sơn trung là vùng cao

3. Huyện Cam ranh

- Xã Sơn tân là vùng cao

4. Huyện Diên Khánh

- Xã Suối tiên là vùng cao

5. Huyện Vạn ninh

- Xã Vạn phú là vùng cao

- Xã Vạn lương là vùng cao

- Xã Vạn khánh là vùng cao

- Xã Vạn bình là vùng cao

DANH MỤC

MIỀN NÚI (Ban hành theo quyết định số 68/UBQĐ ngày 9 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi)

I. TỈNH HÀGIANG

1. Huyện Vị xuyên

- Xã Ngọc linh là miền núi

- Thị trấn Vị xuyên là miền núi

2. Huyện Bắc quang

- Xã Tân thành là miền núi

3. Thị xã Hà giang

- Xã Minh khai là miền núi

II. TỈNH THÁINGUYÊN LÀ TỈNH MIỀN NÚI

1. Huyện Phổ yên

- Thị trấn Bắc sơn là miền núi

- Xã Vạn phái là miền núi

2. Huyện Phú bình

- Xã Tân đức là miền núi

- Xã Đồng liên là miền núi

III. TỈNH PHÚTHỌ LÀ TỈNH MIỀN NÚI

1. Huyện Sông thao

- Xã Yên tập là miền núi

- Xã Tuy lộc là miền núi

- Xã Thanh nga là miền núi

- Xã Phú khê là miền núi

- Thị trấn Sông thao là miền núi

2. Huyện Hạ hòa

- Xã Minh hạc là miền núi

- Xã Chính công là miền núi

- Xã Lang sơn là miền núi

- Xã Đan thượng là miền núi

- Xã Đông lâm là miền núi

- Xã Liêm phương là miền núi

- Xã Thanh tùng là miền núi

- Xã Vĩnh chân là miền núi

3. Huyện Thanh ba làhuyện miền núi

- Xã Hanh cù là miền núi

- Xã Đồng xuân là miền núi

- Xã Ninh dân là miền núi

- Xã Thanh xa là miền núi

- Xã Yên nội là miền núi

- Xã Yển khê là miền núi

- Xã Đông thành là miền núi

- Xã Chí tiên là miền núi

- Thị trấn Thanh ba là miền núi

- Xã Sơn cương là miền núi

- Xã Hoàng cương là miền núi

- Xã Phương lĩnh là miền núi

4. Huyện Phong châu

- Xã Phú nham là xã miền núi

- Xã Chu hóa là xã miền núi

- Xã Hy cương là xã miền núi

- Xã Tiên phú là xã miền núi

- Xã Trung giáp là xã miền núi

- Xã Hạ giáp là xã miền núi

- Xã Trị quận là xã miền núi

- Xã Bảo thành là xã miền núi

- Xã Gia thanh là xã miền núi

- Xã Phú hộ là xã miền núi

- Thị trấn Phong châu là miềnnúi

5. Huyện Tam thanh làhuyện miền núi

- Xã Phương thịnh là miền núi

- Xã Cổ tiết là miền núi

- Xã Hương lộn là miền núi

- Xã Thanh uyên là miền núi

- Xã Tứ mỹ là miền núi

- Xã Thạch đông là miền núi

- Xã Hương nha là miền núi

- Xã Hiền quan là miền núi

- Xã Văn lương là miền núi

- Xã Trung thịnh là miền núi

- Xã Hoàng xá là miền núi

- Xã Hùng đô là miền núi

- Xã Thượng nông là miền núi

- Xã Hưng hóa là miền núi

6. Huyện Đoan hùng

- Xã Hùng quan là miền núi

- Xã Phương trung là miền núi

- Xã Phong phú là miền núi

- Xã Sóc đăng là miền núi

- Thị trấn Đoan hùng là miền núi

IV. TỈNH BẮCGIANG LÀ TỈNH MIỀN NÚI

1. Huyện Tân yên là miềnnúi (18/33 xã là miền núi, 7 xã đã được công nhận trước đây)

- Xã Liên chung là miền núi

- Xã Cao xá là miền núi

- Xã Nhã nam là miền núi

- Xã Ngọc vân là miền núi

- Xã Việt lập là miền núi

- Xã Đại hóa là miền núi

- Xã Lam cốt là miền núi

- Xã Hợp đức là miền núi

- Xã Viết ngọc là miền núi

- Xã Ngọc châu là miền núi

- Xã Song vân là miền núi

2. Huyện Lạng giang: làhuyện miền núi (19/23 xã là miền núi, 3 xã đã được công nhận trước đây)

- Xã Nghĩa hòa là miền núi

- Xã Tân hưng là miền núi

- Xã Tân thịnh là miền núi

- Xã Tân thanh là miền núi

- Xã Đại lâm là miền núi

- Xã Xương lâm là miền núi

- Xã Tiên lục là miền núi

- Xã Mỹ hà là miền núi

- Xã Xuân hương là miền núi

- Xã Đào mỹ là miền núi

- Xã Nghĩa hưng là miền núi

- Xã Dương đức là miền núi

- Xã Thái đào là miền núi

- Xã Mỹ thái là miền núi

- Xã Yên mỹ là miền núi

- Xã An hà là miền núi

- Xã Tân dĩnh là miền núi

- Xã Phi mô là miền núi

3. Huyện Yên dũng là miềnnúi (16/24)

- Thị trấn Núi neo là miền núi

- Xã Nham sơn là miền núi

- Xã Yên lư là miền núi

- Xã Tân liễu là miền núi

- Xã Nội hoàng là miền núi

- Xã Tiền phong là miền núi

- Xã Đồng sơn là miền núi

- Xã Trí yên là miền núi

- Xã Quỳnh sơn là miền núi

- Xã Lãng sơn là miền núi

- Xã Lão hộ là miền núi

- Xã Đông việt là miền núi

- Xã Đông phúc là miền núi

- Xã Tân an là miền núi

- Xã Hương gián là miền núi

- Xã Xuân phú là miền núi

4. Huyện Hiệp hòa

- Xã Hòa sơn là miền núi

- Xã Hoàng thanh là miền núi

- Xã Hoàng am là miền núi

- Xã Hoàng vân là miền núi

- Xã Thái sơn là miền núi

- Xã Đồng tân là miền núi

- Xã Ngọc sơn là miền núi

- Xã Thanh vân là miền núi

- Xã Hùng sơn là miền núi

- Xã Lương phong là miền núi

- Xã Thường thắng là miền núi

5. Huyện Việt yên

- Xã Minh đức là miền núi

- Xã Trung sơn là miền núi

- Xã Tiên sơn là miền núi

- Xã Nghĩa trung là miền núi

- Xã Thượng lan là miền núi

6. Huyện Lục nam

- Xã Bắc lũng là miền núi

- Xã Khám lạng là miền núi

- Xã Lan mẫu là miền núi

- Thị trấn Đồi ngô là miền núi

- Xã Yên sơn là miền núi

- Xã Tiên hưng là miền núi

7. Huyện Yên thế

- Xã Bố hạ là miền núi

- Thị trấn Cầu gồ là miền núi

- Xã Hồng Kỳ là miền núi

V. TỈNH VĨNHPHÚC

1. Huyện Lập thạch (28/39 xãlà miền núi, 22 được công nhận trước đây) là huyện miền núi

- Xã Bàn giản là miền núi

- Xã Tử du là miền núi

- Xã Yên thạch là miền núi

- Xã Đồng thịnh là miền núi

- Xã Xuân lôi là miền núi

- TT Lập thạch là miền núi

VI. THÀNH PHỐHẢI PHÒNG

1. Huyện Thủy nguyên

- Xã An sơn là miền núi

- Xã Lại xuân là miền núi

- Xã Kỳ sơn là miền núi

- Xã Liên khê là miền núi

- Xã Lưu kiếm là miền núi

- Xã Minh tân là miền núi

VII. THANHHÓA

1. Huyện Hà trung

- Xã Hà tân là miền núi

2. Huyện Yên thịnh

- Xã Yên lâm là miền núi

3. Huyện Vĩnh lộc

- Xã Vĩnh quang là miền núi

- Xã Vĩnh long là miền núi

4. Huyện Thọ xuân

- Xã Thọ lâm là miền núi

- Xã Xuân châu là miền núi

5. Huyện Như thanh là huyệnmiền núi (có 100% số xã là miền núi đã được công nhận trước đây)

- Xã Quỳnh tam là miền núi

- Xã Tân sơn là miền núi

- Xã Ngọc sơn là miền núi

- Xã Quỳnh tân là miền núi

- Xã Quỳnh trang là miền núi

- Xã Quỳnh hoa là miền núi

VIII. TỈNHNGHỆ AN

1. Huyện Nghĩa đàn

- Xã Nghĩa bình là miền núi

- Xã Nghĩa tân là miền núi

- Xã Nghĩa hiếu là miền núi

- Xã Tây hiếu là miền núi

- Xã Đông hiếu là miền núi

- Xã Nghĩa quang là miền núi

- Xã Nghĩa phú là miền núi

- Xã Nghĩa sơn là miền núi

- Xã Nghĩa hồng là miền núi

2. Huyện Yên thành

- Xã Lý thành là miền núi

- Xã Phúc thành là miền núi

- Xã Đức thành là miền núi

3. Huyện Quý hợp

- Xã Minh hợp là miền núi

4. Huyện Tân kỳ

- Xã Tân phúc là miền núi

- Xã Tân long là miền núi

- Xã Tân an là miền núi

5. Huyện Thanh chương

- Xã Thanh lĩnh là miền núi

6. Huyện Đô lương

- Xã Nam sơn là miền núi

- Xã Lam sơn là miền núi

- Xã Bái sơn là miền núi

- Xã Hồng sơn là miền núi

- Xã Ngọc sơn là miền núi

7. Huyện Nam đàn

- Xã Nam hưng là miền núi

- Xã Nam thái là miền núi

- Xã Nam tân là miền núi

- Xã Nam lộc là miền núi

- Xã Nam thượng là miền núi

8. Huyện Nghi lộc

- Xã Nghi văn là miền núi

- Xã Nghi kiều là miền núi

- Xã Nghi công là miền núi

- Xã Nghi lâm là miền núi

- Xã Nghi hưng là miền núi

- Xã Nghi yên là miền núi

9. Huyện Diễn châu

- Xã Diễn lâm là miền núi

10. Huyện Quỳnh lưu

- Xã Quỳnh châu là miền núi

IX. TỈNH HÀTĨNH

1. Huyện Kỳ anh là miền núi(có 23/32 xã là miền núi, 17 xã đã công nhận trước đây)

- Xã Kỳ nam là miền núi

- Xã Kỳ phương là miền núi

- Xã Kỳ xuân là miền núi

- Xã Kỳ đồng là miền núi

- Xã Kỳ thịnh là miền núi

- Xã Kỳ khang là miền núi

2. Huyện Nghi xuân

- Xã Cổ đạm là miền núi

- Xã Xuân viên là miền núi

3. Thị xã Hồng lĩnh là miềnnúi (có 4/6 xã là miền núi đã được công nhận trước đây)

4. Huyện Hương sơn

- Xã Sơn bằng là miền núi

- Xã Sơn phố là miền núi

- Thị trấn Phố châu là miền núi

X. TỈNH QUẢNGBÌNH

1. Huyện Lệ thủy

- Xã Văn thủy là miền núi

XI. TỈNH QUẢNGTRỊ

1. Huyện Vĩnh linh

- TT Bến quan là miền núi

2. Huyện Gio linh

- Xã Hải thái là miền núi

3. Huyện Cam lộ

- Xã Cam thành là miền núi

XII. TỈNHQUẢNG NAM

1. Huyện Tiên phước

- Xã Tiên mỹ là miền núi

- Xã Tiên phong là miền núi

2. Huyện Hiệp đức

- Xã Bình lâm là miền núi

XIII. TỈNHBÌNH ĐỊNH

1. Huyện Tuy phước

- Xã Phước mỹ là miền núi

2. Huyện Phú Mỹ

- Xã Mỹ châu là miền núi

3. Huyện Hoài ân

- Xã Ân hảo là miền núi

4. Huyện Phù cát

- Xã Cát hải là miền núi

XIV. TỈNHPHÚ YÊN

1. Huyện Đông xuân

- Xã Xuân phước là miền núi

- Xã Xuân sơn là miền núi

2. Huyện Tuy hòa

- Xã Hòa mỹ tây là miền núi

- Xã Hòa thịnh là miền núi

3. Huyện Sông cầu

- Xã Xuân hải là miền núi

XV. TỈNHKHÁNH HÒA

1. Huyện Cam ranh

- Xã Cam hiệp bắc là miền núi

- Xã Cam phước tây là miền núi

- Xã Cam thành là miền núi

- Xã Cam an nam là miền núi

2. Huyện Diên khánh

- Xã Suối cát là miền núi

- Xã Suối tân là miền núi

3. Huyện Vạn ninh

- Xã Vạn thọ là miền núi

- Xã Vạn phước là miền núi

- Xã Vạn long là miền núi

- Xã Xuân sơn là miền núi

XVI. TỈNH ĐỒNGNAI

1. Huyện Tân phú

- Xã Phú trung là miền núi

- Xã Phú sơn là miền núi

- Xã Phú thịnh là miền núi

- TT Tân phú là miền núi

- Xã Tà lái là miền núi

- Xã Thanh sơn là miền núi

2. Huyện Định quán

- Xã Phú lợi là miền núi

- Xã Phú vinh là miền núi

- Xã Phú tân là miền núi

- Xã Gia canh là miền núi

- Xã Ngọc định là miền núi

- Xã Thanh sơn là miền núi

- Xã La ngà là miền núi

- Xã Túc Trưng là miền núi

3. Huyện Xuân lộc

- Xã Bảo bình là miền núi

- Xã Lâm sang là miền núi

- Xã Suối cao là miền núi

- TT Gia ray là miền núi

4. Huyện Long khánh

- Xã Bàn sen là miền núi

- Xã Suối tre là miền núi

- Xã Xuân thanh là miền núi

- Xã Nhân nghĩa là miền núi

- Xã Long giao là miền núi

XVII. TỈNH BÌNHTHUẬN

1. Huyện Hàm thuận nam làmiền núi (8/12, 4 xã đã được công nhận trước đây)

- Xã Hàm minh là miền núi

- Xã Tân lập là miền núi

- Xã Tân thuận là miền núi

- Xã Thuận quí là miền núi

2. Huyện Bắc bình

- Xã Phan tiến là miền núi

3. Huyện Hàm tân

- Xã Tân xuân là miền núi

XVIII. TỈNHBÌNH PHƯỚC LÀ TỈNH MIỀN NÚI

1. Huyện Bình long

- Xã Thạnh an là miền núi

- Xã An khương là miền núi

- Xã Lợi hưng là miền núi

- Xã Phước an là miền núi

- Xã Thanh lương là miền núi

2. Huyện Bù đăng

- Xã Đức liễu là miền núi

- Xã Đức phong là miền núi