ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 683/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 19 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀBÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2315/2009/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN1.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tưpháp tại Tờ trình số 48/TTr-TP ngày 19 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 2315/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của Ủy bannhân dân Quận 1 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thịtrên địa bàn Quận 1 vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng banđơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND: CT, PCT;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Trung tâm Công báo TP.
Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu