THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 685/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

 ___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2490/UB-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 1996 và báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở tại công văn số 954/BCĐ-QLN ngày 27 tháng 7 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục bán biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước ở nội thành có diện tích khuôn viên đất nhỏ hơn 500 m2 và các biệt thự ở ngoại thành có theo hiện trạng (trừ các biệt thự Thành phố có kế hoạch khai thác, sử dụng vào mục đích khác hợp lý, hiệu quả hơn) theo đúng các quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và chỉ bán cho các đối tượng đang ở thuê hợp pháp.

Giá bán biệt thự được tính như sau:

a) Giá nhà biệt thự áp dụng theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

b) Tiền sử dụng đất ở của biệt thự khi bán được xác định theo nguyên tắc:

Phần diện đất trong định mức đất ở do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tính giá theo quy định của Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

Phần diện tích đất ở vượt định mức còn lại trong khuôn viên tính theo giá do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định theo Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào điều kiện cụ thể của thành phố, có kế hoạch, biện pháp thích hợp tổ chức thực hiện việc di chuyển các hộ đang ở trong các biệt thự thuộc diện không bán để khai thác, sử dụng biệt thự có hiệu quả hơn.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức thực hiện Quyết định này một cách chặt chẽ và định kỳ báo cáo kết quả với ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở, nếu có vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương để giải quyết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở, Bộ trưởng Bộ xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương