UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp, toàn diện

các trường phổ thông trung học

_______________________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Công văn 4096/TC ngày 21/11/1990 của Bộ giáo dục và đào tạo về phân cấp quản lý trường phổ thông trung học;

Căn cứ Nghị quyết số 11/HĐND kỳ họp thứ 07, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 10 ngày 04/05/1991;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Sở giáo dục và đào tạo quản lý trực tiếp, toàn diện các trường phổ thông trung học của thành phố (Kể cả trường phổ thông trung học có một số lớp cấp 2; có danh sách kèm theo).

- Trường phổ thông trung học là đơn vị dự toán cấp 2 của Sở giáo dục và đào tạo; được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện, quận, thị xã và được khắc lại con dấu theo quy định phân cấp mới.

Điều 2. Quy định trách nhiệm.

- Giao cho Ban tổ chức chính quyền, thành phố chủ trì cùng với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, quận, thị xã hướng dẫn các trường phổ thông trung học trên địa bàn lãnh thổ để bàn giao từng trường cho Sở giáo dục và đào tạo. Việc bàn giao phải hoàn thành trước ngày 30/7/1991. Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả của bàn giao báo cáo về UBND thành phố.

- Sau khi bàn giao các Trường phổ thông trung học về Sở giáo dục và đào trực tiếp quản lý, UBND các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ và quản lý, các mặt khác được giao đối với các Trường phổ thông trung học ở địa phương; động viên các cơ quan, xí nghiệp, các đoàn thể và tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi cho các trường phổ thông trung học thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, Thủ trưởng các nghành có liên quan, hiệu trưởng các Trường phổ thông trung học (tại điều 1) căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; các văn bản của UBND thành phố về phân cấp quản lý các Trường phổ thông trung học trước đây, trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An