UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 687 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu bằng tiền nghĩa vụ lao động công ích năm 1993

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 10/11/1988;

Căn cứ Điều 16 và Điều 26 Nghị định 56/HĐBT ngày 10/05/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Xét đề nghị của Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Mức thu bằng tiền nghĩa vụ công ích năm 1993 bằng mức thu của năm 1992 theo quyết định 371/QĐ-UB ngày 03/03/1992 của UBND thành phố (2000đ/một ngày công)

Điều 2. Giao cho sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài chính căn cứ Thông tư hướng dẫn số 13 ngày 21/08/1989 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và Thông tư số 16 ngày 26/12/1991 của Liên bộ LĐ-TB và XH - Quốc phòng hướng dẫn UBND các quận huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở LĐ-TB và XG, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách