ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNGDÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Trên cơ sởQuyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Đồng Nai về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnhtại Tờ trình số 1399/TTr-VP ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố BiênHòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

QUY CHẾ

TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này thực hiệncác nội dung sau:

1. Việc tiếp công dâncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy định việc đăngký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Quy định về trình tựtiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trách nhiệm của cáccơ quan liên quan trong việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Việc thông báo cáckết luận chỉ đạo trong công tác tiếp công dân; chỉ đạo, hoặc kiến nghị để giảiquyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị.

6. Việc theo dõi đôn đốc,kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều2. Mục đích

1. Tăng cường mối quanhệ giữa Nhân dân với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu lực,hiệu quả trong công tác chỉ đạo và điều hành công tác tiếp công dân.

2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết nhanh những vướng mắc, bức xúc, trongcông tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và phản ánh,kiến nghị của công dân, cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều3. Nguyên tắc tiếp công dân

1. Bảo đảm tính dân chủ,công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

2. Các cơ quan liênquan có trách nhiệm thực hiện đúng kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tốcáo và phản ảnh, kiến nghị.

ChươngII

TIẾP CÔNGDÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều4. Chế độ tiếp công dân

Định kỳ hàng tháng, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp công dân ít nhất một ngày, không kểtrường hợp tiếp công dân đột xuất tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thời gian tiếp vàongày thứ Sáu của tuần cuối tháng (nếu ngày đó trùng vào ngày lễ hoặc lãnh đạo tỉnhđi công tác thì bố trí vào một ngày của tuần sau).

Điều5. Tiếp nhận đơn đăng ký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Tiếp công dân tỉnhtiếp nhận đơn đăng ký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp:

1. Có ý kiến chỉ đạo củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Những vụ việc khiếunại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nếu không xem xét, giải quyết kịp thời có thểxảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, của tập thểvà cá nhân, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Những vụ việc đãquá hạn giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành do lỗicủa cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

4. Những vụ việc phứctạp, kéo dài, đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành hoặc Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa giải quyết nhưng công dânvẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo gay gắt.

5. Những vụ việc phứctạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổchức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

Điều6. Chuẩn bị tiếp công dân

1. Định kỳ hàng tháng,Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị hồsơ, nội dung và thời điểm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân.

2. Thư mời và tài liệutiếp công dân được Ban Tiếp công dân tỉnh gửi cho người chủ trì, các cơ quan vàcông dân dự họp trước ít nhất 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm phát hànhthư mời đến thời điểm tổ chức tiếp công dân.

Điều7. Thành phần, trình tự tiếp công dân

1. Thành phần tiếpcông dân; gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; đại diện lãnh đạo các cơquan: Ban Tiếp công dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy bannhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các thành phầnkhác liên quan đến nội dung tiếp công dân.

2. Trình tự tiếp côngdân:

a) Ban Tiếp công dânđiểm danh, lập danh sách đại diện các cơ quan dự tiếp công dân và danh sáchcông dân được mời.

b) Lãnh đạo Ban Tiếpcông dân tỉnh tuyên bố lý do buổi tiếp công dân; giới thiệu thành phần tham dự,người chủ trì, thư ký ghi biên bản tiếp công dân; đọc nội quy buổi tiếp côngdân.

c) Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh chủ trì, đề nghị công dân trình bày ý kiến, đại diện các cơ quandự họp phát biểu, ý kiến phản hồi của công dân, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thông báo ý kiến kếtluận: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp công dân, Ban Tiếp côngdân tỉnh dự thảo thông báo kết luận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Saukhi được phê duyệt, Ban Tiếp công dân tỉnh phát hành thông báo truyền đạt ý kiếnkết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan dự họp và gửi thôngbáo cho công dân.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆMCỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VIỆC TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Điều 8. Ban Tiếp công dân tỉnh

1. Bố trí lịchtiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tiếp nhận,phân loại đơn đăng ký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, tàiliệu và tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân.

4. Phát hànhthông báo để truyền đạt kết luận nội dung tiếp công dân của Chủ tịch hoặc Ủyban nhân dân tỉnh.

5. Đôn đốc, kiểmtra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận,chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tiếp công dân.

6. Tổng hợp,báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tiếp công dân và kết quả tiếp côngdân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Người đứngđầu các cơ quan trực tiếp thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại,tố cáo của công dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác kịp thời, cung cấp hồ sơ tài liệuliên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dântrên địa bàn gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh khi có yêu cầu, để chuẩn bị nộidung tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốcCông an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an địa phương lập kế hoạch bảo vệ anninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại địa điểm tiếp công dân của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

Chương IV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Định kỳ 06tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp với các cơ quan liên quan đểđánh giá công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh.

2. Giao Ban Tiếp côngdân tỉnh

a) Phối hợp với Thanhtra tỉnh và các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện đúng Quy chế này, trường hợpcó phát sinh vướng mắc, tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

b) Theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện, báo cáo định kỳ và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giárút kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thựchiện Quy chế này, nếu có phát sinh cần phải bổ sung, sửa đổi, Trưởng Ban Tiếpcông dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tếtheo quy định của pháp luật./.