Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 688/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN NỢ
QUÁ HẠN CÁC KHOẢN NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC
TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Từ ngày 01/7/2002,các tổ chức tín dụng thực hiện chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ vay của kháchhàng phát sinh trước và sau ngày 01/02/2002 theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quychế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2- Các khoản nợ vay của khách hàng áp dụng quy định tạiKhoản 1 Điều này bao gồm:

a) Các khoản nợ vay thông thường.

b) Các khoản nợ vay ưu đãi theo uỷ thác và chỉ định củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Các khoản nợ vay thuộc tín dụng đầu tư phát triển của Nhànước.

d) Các khoản nợ vay theo uỷ thác của tổ chức, cá nhân ởtrong và ngoài nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/7/2002. Quy định tại Điều 3 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNNngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chovay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trái với quy định tại Quyết địnhnày hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giámđốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hộiđồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, khách hàng vay vốncủa tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.