UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 69/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án

di dân tái định cư thủy điện Sơn la năm 2004

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 2911/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch năm 2004 thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn la;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 23/4/2004 của UBND Lâm thời tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 567/CV-KH &ĐT ngày 29/12/2004 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004 như sau:

- Tổng mức vốn đầu tư điều chỉnh: 200.000 triệu đồng.)

(Chi tiết theo biểu đính kèm )

Trong đó:

+ Xây dựng dự án quy hoạch tái định cư: 1.679 triệu đồng.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với khu TĐC: 47.448 triệu đồng.

+ Các công trình khác, chi khác: 1.250 triệu đồng.

+ Dự phòng: 149.623 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Bằng vốn thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2004 (Giao tại công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư được điều chỉnh, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh, các chủ đầu tư và cơ quan cấp phát; thanh quyết toán vốn tổ chức thực hiện

Quyết định này thay thế Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 23/4/2004 của UBND lâm thời Tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND: Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Lai Châu, huyện Điện Biên, huyện Mường Lay, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé, huyện Điều Biên Đông; Trưởng Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính