ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 31 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy, ngày 29 tháng6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháyvà chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 10/TT- LB, ngày 31 tháng12 năm 1994 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc cấp nước chữa cháy đôthị;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 724/CAT-PV11 ngày 14/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy địnhvề quản lý và sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn tỉnh NghệAn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và cáctổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đình Chi

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆTHỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnhNghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Bản Quy định này quy định việc quản lý và sử dụng hệthống cấp nước đô thị để phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Không ápdụng trong quá trình khảo sát, thiết kế, thẩm duyệt, thi công và nghiệm thu hệthống cấp nước chữa cháy đô thị;

2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơnvị, tổ chức, cá nhân (kể cả trong và ngoài nước) có liên quan đến việc sử dụng,quản lý, khai thác hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đô thị gồm: Thành phố, thị xã, thị trấn của các huyệntrên địa bàn tỉnh Nghệ An;

2. Cơ quan quản lý cấp nước đô thị gồm: Các cơ quan, đơnvị trực tiếp quản lý, sản xuất, kinh doanh hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất,sinh hoạt và chữa cháy tại các đô thị;

3. Hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị là một hệ thống đượcthiết kế lắp đặt chung với hệ thống cấp nước đô thị, bao gồm: các trạm bơm nước,bể chứa nước, tuyến ống dẫn nước, họng nước chữa cháy, van dùng cho cấp nước chữacháy …;

4. Bể nước chữa cháy là bể chuyên dụng chứa nước được xảtừ đường ống cấp nước đô thị để phục vụ cho xe, máy bơm chữa cháy hút nước;

5. Họng nước chữa cháy là thiết bị chuyên dụng được lắptrên đường ống cấp nước chính của hệ thống cấp nước đô thị, có trụ và van xảnước để cho xe chữa cháy lấy nước.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤPNƯỚC CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Điều 3. Quy định về phối hợp trong quản lý hệ thốngcấp nước chữa cháy đô thị

1. Các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, cá nhân có tráchnhiệm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về côngtác phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗingười dân trong việc tham gia bảo vệ các công trình, hạng mục thuộc hệ thốngcấp nước chữa cháy đô thị;

2. Thường xuyên trao đổi những thông tin liên quan đếnlĩnh vực cung cấp và sử dụng nước chữa cháy đô thị;

3. Phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những vấn đềliên quan, mới phát sinh, chủ động phối hợp trong công tác chữa cháy khi xảy racháy trên địa bàn;

4. Phối hợp trong việc thanh, quyết toán, đề nghị xét miễn,giảm tiền nước sử dụng chữa cháy, tiền duy tu, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháytheo định kỳ hoặc đột xuất.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp nước đôthị

1. Hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị là tài sản Nhà nướcdo các cơ quan cấp nước đô thị trực tiếp quản lý;

2. Sau khi hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị được nghiệmthu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn. Cơ quan quản lý cấp nước đô thị bàn giaovị trí, chìa khóa các trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy (kèm theo hồ sơthiết kế) cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác chữacháy;

3. Trực tiếp thu tiền nước chữa cháy tại các đơn vị, tổchức, cá nhân để xẩy ra cháy mà phải sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước chữacháy đô thị (sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là do vi phạm cácquy định về phòng cháy chữa cháy);

4. Hàng năm lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệthống cấp nước chữa cháy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí để thựchiện;

5. Thông báo lịch, kế hoạch bơm nước hàng ngày và số điệnthoại trực bơm nước cần liên lạc của cơ quan quản lý cấp nước đô thị để cơ quanCảnh sát phòng cháy chữa cháy liên hệ khi cần thiết;

6. Đảm bảo nguồn cấp nước phục vụ công tác chữa cháy tạicác trụ nước và bể nước chữa cháy trên toàn bộ hệ thống cấp nước chữa cháy đôthị.

7. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ khi nhận được thông báohệ thống cấp nước chữa cháy bị hỏng phải tiến hành sữa chữa, khắc phục.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh Nghệ An

1. Trong quá trình sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháyhoặc đột xuất kiểm tra phát hiện hệ thống cấp nước chữa cháy bị hỏng thì thông báongay cho cơ quan cấp nước đô thị biết để kịp thời sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng;

2. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo việc sử dụng nước phụcvụ diễn tập chữa cháy hoặc phục vụ các yêu cầu đặc biệt khác nhằm đảm bảo an ninhtrật tự (lấy từ hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị) để cơ quan cấp nước đô thịđề nghị cấp có thẩm quyền duyệt quyết toán;

3. Tổng hợp các cơ sở để xảy ra cháy (sử dụng nguồn nướctừ hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị) để cơ quan cấp nước đô thị lập hồ sơthanh toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Thông báo kịp thời địa điểm, quy mô của các vụ cháyxẩy ra ngoài giờ bơm nước của cơ quan cấp nước đô thị để kịp thời xử lý, phục vụchữa cháy.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý tài chính

1. Căn cứ đề nghị của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữacháy và cơ quan cấp nước đô thị để thẩm định, trình UBND tỉnh, huyện, thành phố,thị xã phê duyệt việc chi trả kinh phí sử dụng từ nguồn cấp nước chữa cháy đôthị;

2. Kiểm tra, thẩm định kế hoạch của cơ quan cấp nước đôthị về việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của hệ thống cấp nước nướcchữa cháy đô thị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí để thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm của chính quyền địa phương và cáctổ chức, đoàn thể

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ý thức, trách nhiệmvà quyền lợi của mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ hệthống cấp nước chữa cháy đô thị;

2. Tổ chức tuần tra, bảo vệ đảm bảo hệ thống cấp nước chữacháy đô thị không bị xâm hại.

Chương III

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY VÀ THU TIỀNNƯỚC CHỮA CHÁY

Điều 8. Quy định sử dụng nước chữa cháy

1. Nước từ hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị chỉ đượcdùng cho chữa cháy và diễn tập chữa cháy hoặc phục vụ các yêu cầu đặc biệt kháccho bảo vệ an ninh trật tự, cứu nạn khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

2. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống cấpnước chữa cháy vào mục đích khác ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điềunày;

3. Mọi tổ chức, cá nhân không được thay đổi vị trí,lấn chiếm, xê dịch, tháo dỡ hoặc phá huỷ các thiết bị trên hệ thống cấp nướcchữa cháy đô thị.

Điều 9. Quy định thu tiền nước chữa cháy

1. Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân để xẩy ra cháymà nguyên nhân cháy được xác định là do vi phạm nội quy, quy trình, quy định vềan toàn phòng cháy chữa cháy thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân đó phải trả tiềnnước đã sử dụng chữa cháy cho cơ quan cấp nước theo mức giá quy định hiện hành;

2. Ngoài số tiền nước đã thu được từ các đơn vị, tổ chức,cá nhân để xẩy ra cháy, số tiền còn lại của lượng nước đã sử dụng, cơ quan cấpnước căn cứ vào xác nhận của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để đề nghịcấp có thẩm quyền duyệt chi, xác định lượng nước đó là sử dụng công việc cứunạn, phục vụ chung cho xã hội.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Công tác thanh tra, kiểm tra

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất cơ quan Cảnh sát phòngcháy chữa cháy phối hợp cơ quan cấp nước đô thị tổ chức thanh tra, kiểm tratình trạng hoạt động của hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị để khắc phục kịpthời các hư hỏng.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý kỷ luật

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trongthực hiện Quy định này được xét khen thưởng; nếu vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xửphạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xemxét, giải quyết./.