ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH KHOẢN 2, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH 16/2011QĐ-UBND NGÀY 25/02/2011 CỦA UBND TỈNHQUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂMGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ về việc quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí họctập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐNDtỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09/12/2011 về việc điều chỉnhkhoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh quyđịnh mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáodục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 2449/TTr-STC ngày 20/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyếtđịnh 16/2011QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Quy định mức học phí đối vớigiáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụngcho năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

Từ: Nguồn kinh phí thực hiện cho đối tượng miễn,giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và kinh phí chi trả cho từng trường hợpkhông thu học phí được cân đối trong ngân ngân sách theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

Thành: Nguồn kinh phí thực hiện cho đối tượngmiễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cân đối trong ngân ngân sáchtheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2.Các nội dung khác không thay đổivẫn thực hiện theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước; Chủtịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TTTH và CB;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT.24

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu