ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 69/2012/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 ; Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ; Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 ;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
Căn cứ T hông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 157/TTr-SNV ngày 30/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công trách nhiệm quản lý các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 23/02/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các trường Đại học, Cao đẳng công lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi chung là trường Đại học, Cao đẳng).
2. Các trường Đại học, Cao đẳng của các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nghệ An và theo quy định của pháp luật.


Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
2. Phân công và xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm về quản lý các trường Đại học, Cao đẳng của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh nhằm phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của các cơ quan được giao quản lý và các trường Đại học, Cao đẳng.
3. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Nghệ An và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
4. Các ngành tham mưu, giúp UBND tỉnh trực tiếp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính theo dõi, tổng hợp, tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các trường Đại học, Cao đẳng (tr? trường Cao đẳng nghề) trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Sở Giáo dục và Đào tạo; đối với các trường Cao đẳng nghề là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo và các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Điều 3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) đối với các trường Đại học, Cao đẳng, cụ thể:
1. Chủ trì tham mưu quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, chính sách, biện pháp phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tham mưu mức thu học phí đối với các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh quyết định.
2. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ của các Trường. Chỉ đạo các Trường nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động xã hội.
3. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo; công tác tuyển sinh; đánh giá kết quả, kiểm định chất lượng, cấp phát văn bằng chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
4. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về đào tạo sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm về UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan thực hiện phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Nghệ An; lĩnh vực thi đua khen thưởng danh hiệu bậc cao theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng, quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.
7. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các trường Đại học, Cao đẳng có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các chế độ, chính sách khác với cán bộ, viên chức các trường Đại học, Cao đẳng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
9. Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành khác thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến đào tạo, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
10. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.
11. Chịu trách nhiệm chính theo dõi, tổng hợp và phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến các trường Đại học, Cao đẳng (trừ các trường Đại học, Cao đẳng nghề).
12. Tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.


Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo nghề đối với các trường Đại học, Cao đẳng nghề, cụ thể:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phát triển các Trường Đại học, Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trường Đại học và Cao đẳng nghề trên địa bàn.
2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện thống nhất mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy, biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình giảng dạy; việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề theo các cấp trình độ đào tạo nghề và các quy định khác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
3. Thẩm định chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề hàng năm của các trường nghề, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND quyết định.
4. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề đối với các trường Đại học, Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc lĩnh vực dạy nghề theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An; lĩnh vực thi đua khen thưởng, xây dựng cơ sở vật chất và các công tác khác đối với các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn.
6. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.
7. Chịu trách nhiệm chính theo dõi, tổng hợp và phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo nghề ®èi víi các vấn đề liên quan đến các trường Đại học, Cao đẳng nghề.


Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức đối với các trường Đại học, Cao đẳng, cụ thể:
1. Đối với các trường Đại học, Cao đẳng công lập:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các trường Đai học, Cao đẳng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thẩm định, trình UBND tỉnh cho phép các trường Đại học, Cao đẳng quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức bên trong, tổ chức trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định kế hoạch biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc hàng năm (kể cả hợp đồng lao động) của các trường Đại học, Cao đẳng; Trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh quyết định và thông báo cho các trường thực hiện sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
c) Thẩm định kế hoạch cơ cấu, chỉ tiêu biên chế, chức danh, vị trí việc làm, số lượng người làm việc (kể cả hợp đồng lao động) được tuyển dụng, tiếp nhận hàng năm của các trường Đại học, Cao đẳng trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh hướng dẫn, thẩm định, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng các Trường Đại học, Cao đẳng theo quy định của pháp luật.
đ) Thẩm định, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường Đại học, Cao đẳng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
e) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo quy định, công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí đối với các chức danh, chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
f) Thực hiện hoặc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phân cấp lương và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong trường Đại học, Cao đẳng theo quy định.
g) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ các văn bản về quản lý công chức, viên chức trái với các quy định hiện hành.
2. Đối với các trường é?i h?c, Cao đẳng ngoài công lập:
a) Thẩm định đề án thành lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền.
b) Trình UBND tỉnh quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn theo quy định.


Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, cụ thể là:
1. Đối với các Trường Đại học, cao đẳng công lập:
a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh phân bổ ngân sách cho các trường và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan dự thảo mức thu học phí đối với các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.
b) Phối hợp với các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình cụ thể của địa phương đề xuất UBND tỉnh một số cơ chế chính sách tài chính cho các trường.
c) Thanh tra, kiểm tra, quyết toán việc sử dụng kinh phí, tài chính ngân sách, tài sản của các trường theo quy định.
2. Đối với các trường Đaị học, Cao đẳng ngoài công lập:
a) Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp cho các trường khi thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao.
b) Thanh tra, kiểm tra, quyết toán các khoản kinh phí thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, hỗ trợ (nếu có).


Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, cụ thể là:
1. Tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các trường.
2. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các dự án, đề án quy hoạch phát triển các trường trình UBND tỉnh quyết định.
3. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các Trường có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.


Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành liên quan khác
1. Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành và thực hiện chính sách cán bộ đã ban hành.
2. Sở Y tế: Trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng Y khoa Vinh để tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ, đào tạo và sử dụng nhân lực y tế của địa phương sau đào tạo. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Nghệ An về một số lĩnh vực: xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và một số nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với cỏc trường Đại học, Cao đẳng tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.
5. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và đề xuất các chủ trương, chính sách về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các trường Đại học, Cao đẳng.
6. Các Sở, ban, ngành có liên quan tiến hành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của ngành theo quy định của pháp luật.


Điều 9. Trách nhiệm của các trường Đại học, Cao đẳng
1. Thực hiện các quy định của Luật Giáo dục; Điều lệ trường đại học của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học; Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Nghệ An; các Quyết định của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An, Trường Cao đẳng nghề du lịch - thương mại Nghệ An, các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
2. Nâng cao năng lực, uy tín của trường để tự chủ và liên thông, liên kết trong công tác đào tạo có chất lượng cao cả về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ của trường và của địa phương.
4. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Quy định này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.
Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất dịch vụ, thương mại ? Không có sổ đỏ có được phép chuyển đổi ?

>> Xem thêm:  Phí chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thành đất ở ? Hồ sơ xin chuyển đổi đất ?