ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2003CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổchức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao độngxã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 2223/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lựcQuyết định số 33/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận về việc đổi tên Trung tâm Cai nghiện - Chữa bệnh và dạy nghề tỉnhNinh Thuận thành Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh ban hành quyết định đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hộitỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnhNinh Thuận.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận và thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh