THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 692-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chức trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 52-CP ngày 16-8-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có tên dưới đây:

1- Thành lập Ban Biên tập chuyên đề trên cơ sở tách bộ phận biên tập chuyên đề từ Ban Biên tập thời sự.

2- Sáp nhập Ban Biên tập đối ngoại vào Ban Biên tập thời sự và lấy tên là Ban Biên tập thời sự.

3- Thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp truyền thanh - truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị nói trên do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quy định sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải