UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá lắp đặt máy điện thoại, fax, telex

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

Xét tờ trình số 26/TTg-LS ngày 10 tháng 5 năm 1995 của Liên sở Tài chính – Bưu điện về giá lắp đặt máy điện thoại , fax, telex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá lắp đặt máy điện thoại, fax, telex cho các đối tượng sử dụng trong địa bàn Thành phố (có phụ lục kèm theo)

- Sở Tài chính và Bưu điện Thành phố hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 2. Bưu điện thành phố Hải Phòng được quy định giá di chuyển địa điển đặt máy điện thoại, fax, telex trên cơ sở mức giá lắp đặt máy điện thoại, fax, telex tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 1995. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bưu điện thành phố Hải Phòng và các đối tượng lắp đặt thông tin thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách