ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 693/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một sốđiều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xửlý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 337/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xửlý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tạiBáo cáo số 46/BC-STP ngày 17/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính 06 vănbản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm 2012 (có phụ lục kèm theo)trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra tại Báo cáo số 46/BC-STP ngày 17/4/2013của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của các văn bản quy phạm phápluật nêu trên.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủtrưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTrVB, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KSTTHC, TH, TT TH-CB.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

PHỤ LỤC

CÁCVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhBắc Giang)

STT

Tên văn bản được đính chính

Nội dung đã ban hành

Nội dung đính chính

1.

Quyết định số 330/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

"Dự án đề nghị giãn tiến độ lần thứ 2 trở lên" (điểm a khoản 5 Điều 6).

"Dự án đề nghị giãn tiến độ lần thứ 2".

2.

Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Không sử dụng căn cứ pháp lý này (loại bỏ ra khỏi Quyết định) vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

3.

Quyết định số 337/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Không sử dụng căn cứ pháp lý này (loại bỏ ra khỏi Quyết định) vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

4.

Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

Không sử dụng căn cứ pháp lý này (loại bỏ ra khỏi Quyết định) vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

5.

Quyết định số 150/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Quy định kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

6.

Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Thông tư số 44/TTLT /BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT /BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

"… Thông tư liên tịch số 93/TTLT /BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước"(điểm b, khoản 1, Điều 5).

"… Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT /BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".