UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 694-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh mức thu lệ phí dọn vệ sinh đô thị

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Để tăng cường trách nhiệm của mỗi công dân, mọi cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, cùng Nhà nứơc chăm lo công tác gìn giữ vệ sinh đô thị;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty Môi trường đô thị tại Tờ trình số 47/TT ngày 01/4/1992, đã được hội nghị các ngành chức năng của thành phố ngày 3/6/1992 tham gia và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lệ phí thu dọn vệ sinh và sử dụng vỉa hè như sau:

a. Hộ cư trú trong nội thành, các cơ quan sự nghiệp hành chính thu 400đ/người/tháng (bốn trăm đồng chẵn).

b. Hộ cư trú ở ven nội thành, thị xã, thị trấn thu 300đ/người/tháng (ba trăm đồng chẵn).

c. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quốc doanh và ngoài quốc doanh thu 30.000đ/m3/tháng (ba mươi ngàn đồng).

d. Hộ, đơn vị sửa chữa, xây dựng nhà cửa sử dụng hè làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu thu 5.000đ/m2/ngày (năm ngàn đồng chẵn).

đ. Hộ và đơn vị được cấp giấy phép sử dụng hè, đường để coi giữ xe đạp, xe may thu 1.000đ/m2/ngày (một ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Giao cho Công ty Mmôi trường đô thị thu lệ phí dọn vệ sinh đô thị đối với các hộ tại 3 quận nội thành và thu lệ phí sử dụng hè đừơng qui định trong điểm c, d, đ của Điều 1.

Giao cho các huyện, thị xã thu lệ phí dọn vệ sinh đô thị đối với các hộ ven đô thị, thị xã, thị trấn.

Điều 3. Giao cho Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Tài chính và các ngàng liên quan hướng dẫn Công ty Môi trường đô thị và các huyện, thị xã, thị trấn tổ chức thực hiện Điều 1, 2 trong quyết định này.

Điều 4. Quyết định này được thi hành thống nhất trong toàn thành phố từ ngày 01/6/1992.

Điều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở giao thông công chính, Tài chính, Ủy ban kế hoạch, các ngàng liên quan, các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, thị trấn và Giám đốc Công ty Môi trường đô thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư