B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 05/2015/TT-BYT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2015 BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về côngtác văn thư; Nghị định số 09/2010/N Đ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 40/20 10/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phvề kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phvề Công báo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Danh Mục ban hành kèm theo Thông tư s05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 như sau:

1. Danh Mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015được đính chính một số Điểm như sau:

a) Đính chính thuốc số thứ tự 26 (cột 1) có thành phần “Diệp hạ châu, Nhân trn, Cỏ nhọ nồi, Râu ngô/Râu bắp, (Kim ngân hoa), (Nghệ)” thành “Diệp hạ châu, Nhân trn, Cỏ nhọ nồi, (Râu ngô/Râu bắp), (Kim ngân hoa), (Nghệ)”.

b) Đính chính thuốc số thứ tự 28 (cột 1) có thành phần “Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, B công anh, Cỏ mực” thành “Diệp hạ châu/Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, B công anh, Cỏ mực”.

c) Đính chính thuốc số thứ tự 34 (cột 1) có thành phần “Kim ngân hoa, Nhân trn, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo” thành “Kim ngân hoa, Nhân trần/Nhân trần tía, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo”.

d) Đính chính thuốc số thứ tự 58 (cột 1) có thành phần “Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân (Dây đau xương), Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, (Đảng sâm/Nhân sâm)'” thành “Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân/Dây đau xương, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đtrọng, Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, (Đng sâm/Nhân sâm)”.

e) Đính chính thuốc số thứ tự 88 (cột 1) có thành phần “Chỉ thực, Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh/Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Hoàng liên, (Ngô thù du)” thành “Chỉ thực, Nhân sâm/Đng sâm, Bạch truật, Bạch linh/Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Hoàng liên/Ngô thù du”.

f) Đính chính thuốc số thứ tự 141 (cột 1) có thành phần “Toan táo nhân, Đương quy, Hoài sơn, Nhục thung dung, Kỷ tử, Ngũ vị tử, Ích trí nhân, Hổ phách, Thiên trúc hoàng, Long cốt, Xương bồ, Thiên ma, Đan sâm, Nhân sâm, Trắc bách diệp” thành “Toan táo nhân, Đương quy, Hoài sơn, Nhục thung dung, Kỷ t, Ngũ vị tử, Ích trí nhân, Hổ phách, Thiên trúc hoàng, Long cốt, Tiết xương bồ, Thiên ma, Đan sâm, Nhân sâm, Trắc bách diệp”.

g) Đính chính thuốc sthứ tự 143 (cột 1) có thành phần “Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến” thành “Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến/Borneol”.

h) Đính chính thuốc số thứ tự 158 (cột 1) có thành phần “Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh/Phục linh, Cam thảo, Hoàng cầm, (Cineol/Menthol)” thành “Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol, (Menthol)”.

k) Đính chính thuốc số thứ tự 196 (cột 1) có thành phần “Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam tho, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu” thành “Đảng sâm, Bạch linh/Phục linh, Bch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu”.

l) Đính chính thuốc số thứ tự 223 (cột 1) có thành phần “Mã tiền, Huyết giác, Ô đầu, Đại hồi, Long não, Một dược, Địa liền, Nhũ hương, Đinh hương, Quế, Gừng, Methyl salicylat, Gelatin, Ethanol” thành “Mã tiền, Huyết giác, Ô đu, Đại hi, Long não, Một dược, Địa lin, Nhũ hương, Đinh hương, Quế, Gừng, Methyl salicylat, Glycerin, Ethanol”.

2. Danh Mục vị thuốc y học cổ truyền ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 được đính chính một số Điểm như sau:

a) Đính chính tên vị thuốc “Đương quy (Toàn quy)” (sthứ tự 296, cột 1) thành “Đương quy (Toàn quy, Quy đầu, Quy vỹ/quy râu)”.

b) Đính chính nguồn gốc vị thuốc “Thục địa” (số thứ tự 301, cột 1) “N” thành “N-B”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3.Các ông (bà): Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 Ban hành danh Mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyn thuộc phạm vi thanh toán của Qu Bo him y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph(Vụ KGVX: Công báo; Cổng thông tin điện t);
- B
T. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng khác (đ
phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
, cơ quan thuộc CP;
- B
o hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- B
o hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các BV
, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Qu
ân Y- BQP; Cục Y tế - BCA;
- Cục Y tế - Bộ GT - VT;
- Y tế các bộ
, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng B
, Thanh tra Bộ;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, BH (02), PC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Thị Xuyên