UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 696- QĐ/TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển giao toàn bộ cán bộ công chức và cơ sở vật chất của cơ quan Trọng tài kinh tế sang cơ quan Toà án Nhân dân quản lý

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 136/TTg ngày 01/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 756/TT-LN ngày 12/5/1994 của Liên ngành: Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính – Toà án Nhân dân tối cao, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 136/TTg ;

Căn cứ thông báo số 153/TB-TU ngày 11/7/1994 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao toàn bộ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất của cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố và các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hải Phòng, sang cơ quan Toà án Nhân dân cùng cấp quản lý, kể từ ngày 01/7/1994.

(Bao gồm: số cán bộ, công chức trong biên chế chính thức, trừ bộ phận đăng ký kinh doanh, có mặt đến 30/6/1994 và phòng làm việc, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu...).

Điều 2. Qui định trách nhiệm:

a. Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố kết hợp với Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Tài chính tiến hành việc kiểm kê và làm các thủ tục bàn giao toàn bộ số các bộ, công chức và cơ sở vật chất kèm theo của Trọng tài kinh tế thành phố sang cho Toà án Nhân dân thành phố tiếp nhận. Đồng thời hướng dẫn việc bàn giao cho cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cùng với Chánh án Toà án nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã tiếp nhận bàn giao và tổ chức lập Toà án kinh tế trong Toà án nhân dân theo luật định.

c. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm bàn giao toàn bộ số cán bộ, công chức và cơ sở vật chất kèm theo của Trọng tài kinh tế cấp mình sang cho Toà án nhân dân cùng cấp tiếp nhận.

Việc bố trí công tác cho số cán bộ, công chức trong biên chế chính thức của Trọng tài kinh tế nói ở Điều 1, do cơ quan tiếp nhận giải quyết. Trường hợp vướng mắc thì thương lượng giải quyết theo thông tư số 756/TT-LN .

d. Thủ trưởng các ngành liên quan: Ủy ban kế hoạch, Sở lao động – thương binh và xã hội … có trách nhiệm kết hợp, giải quyết về việc bàn giao, tiếp nhận được thuận lợi và xong trước ngày 15/8/1994.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Trọng tài kinh tế, giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các ngành liên quan và các Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An