ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quảnlý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 củaChính phủvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 4508/2012/QĐ- UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ- UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 155/TTr SCT ngày 19/02/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh năm 2016 (gửi kèm công văn đăng ký kế hoạch chuyển đổi chợ củaUBND các huyện, thị xã, thành phố),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 gồm 67 chợ, trong đó: 04 chợ hạng I, 12 chợ hạng II và 51 chợ hạng III.

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Công thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyn đổi chợ cấp tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nhng vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ chuyển đổi chợ cấp tỉn
h;
- Lưu: VT, KTTC (HungYT4452).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

DANH SÁCH

CÁC CHỢ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng chợ

Hình thức chuyển đổi

Ghi chú

I

II

III

Giao

Đu thầu

I

TP Thanh Hóa

1

Chợ Bắc Cầu Sâng

Phường Nam Ngạn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

2

Chợ Môi

Xã Quảng Tâm

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

3

Chợ Huyện

Xã Hong Anh

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

4

Chợ Np

Xã Đông Hưng

x

x

5

Chợ Rạm

Xã Hong Long

x

x

6

Chợ Quảng Hưng

Phường Quảng Hưng

x

x

7

Chợ Thiệu Vân

Xã Thiệu Vân

x

x

II

Huyện Thọ Xuân

8

Chợ Đường

Xã Thọ Diên

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

9

Chợ Sánh

Xã Thọ Lập

x

x

10

Chợ Cn Hỏa

Xã Xuân Hưng

x

x

11

Chợ Dạng

Xã Xuân Giang

x

x

12

Chợ Chủ Nhật

Xã Quảng Phú

x

x

III

Huyện Đông Sơn

13

Chợ TT Rừng Thông

TT Rừng Thông

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

IV

Huyện Nông Cống

14

Chợ Chuối

TT Nông Cng

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

15

Chợ Mực

Xã Vạn Thắng

x

x

16

Chợ Ga Yên Thái

Xã Hoàng Giang

x

x

17

Chợ Trầu

Xã Công Liêm

x

x

V

Huyện Hà Trung

18

Chợ Lèn

TT Hà Trung

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

19

Chợ Đn

Xã Hà Long

x

x

20

Chợ Gũ

Xã Hà Phú

x

x

VI

Huyện Nga Sơn

21

Chợ Hôm Dúm

Xã Nga Giáp

x

x

22

Chợ Hoàng

Xã Nga Văn

x

x

VII

Huyện Yên Đnh

23

Chợ TT Quán Lào

TT Quán Lào

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

24

Chợ Kiểu

Xã Yên Trường

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

25

Chợ TT Thống Nhất

TT Thống Nhất

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

VIII

Huyện Thiệu Hóa

26

Chợ Vạn Hà

TT Vạn Hà

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

27

Chợ Đu

Xã Thiệu Chính

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

28

Chợ Vước

Xã Thiệu Công

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

29

Chợ Hậu Hiền

Xã Thiệu Tâm

x

x

IX

Huyện Quảng Xương

30

Chợ Quán

Xã Quảng Lưu

x

x

31

Chợ TT Quảng Xương

Thị trn Quảng Xương

x

x

32

Chợ Lưu Vệ

Xã Quảng Tân

x

x

X

Huyện Hong Hóa

33

Chợ Bút

X. Hong Phúc

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

34

Chợ Rọc

Xã Hong Châu

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

35

Chợ Chùa Trào

Xã Hong Lưu

x

x

36

Chợ Hôm Sung

Xã Hong Đng

x

x

37

Chợ Già

Xã Hong Kim

x

Dừng hoạt động chợ cũ, chuyển sang chợ mới

XI

Huyện Hậu Lộc

38

Chợ Phủ

Xã Văn Lộc

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

39

Chợ Lãi

Xã Lộc Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

40

Chợ Hòa Lộc

Xã Hòa Lộc

x

x

41

Chợ cá Minh Lộc

Xã Minh Lộc

x

x

42

Chợ Dầu

Thị trấn Hậu Lộc

x

x

43

Chợ Lộc Tân

Xã Lộc Tân

x

x

XII

Huyện Tĩnh Gia

44

Chợ Còng

TT Tĩnh Gia

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

45

Chợ Phú Sơn

Xã Phú Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

46

Ch Kho

Xã Hải Ninh

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

47

Chợ Các Sơn

Xã Các Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

48

Chợ Chào

Xã Thanh Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

49

Chợ Cung

Xã Tân Dân

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XIII

Huyện Triệu Sơn

50

Chợ Giắt

TT Triệu Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XIV

Huyện Vĩnh Lộc

51

Chợ Eo Lê

Xã Vĩnh Quang

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

52

Chợ Cung

Xã Vĩnh Minh

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XV

Huyện Thạch Thành

53

Chợ Bông

Xã Thành Tâm

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

54

ChPhố Cát

Xã Thành Vân

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

55

Chợ Tiên Hương

Xã Thành Tân

x

x

56

Chợ Yên Dạ

Xã Thạch Bình

x

x

57

Chợ Thạch Quảng

Xã Thạch Quảng

x

x

58

Chợ Thạch Cẩm

Xã Thạch Cẩm

x

x

XVI

Huyện Ngọc Lặc

59

Chợ Ba Si

Xã Kiên Thọ

x

x

XVII

Huyện Cẩm Thủy

60

Chợ Cẩm Tú

Xã Cẩm Tú

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

61

Chợ Cẩm Yên

Xã Cẩm Yên

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XVIII

Huyện Như Xuân

62

Chợ TT Yên Cát

TT Yên Cát

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XIX

Huyện Thường Xuân

63

Chợ Thị trn T. Xuân

TT Thường Xuân

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

64

Chợ Lương Sơn

Xã Lương Sơn

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

XX

Huyn Bá Thước

65

Chợ TT Cành Nàng

TT Cành Nàng

x

x

Chuyển tiếp từ năm 2015

66

Chợ Thiết ng

Xã Thiết ng

x

x

67

Chợ Thiết Kế

Thiết Kế

x

x