ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ các điều khoản ưu đãi đầu tư trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số: 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 164/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Theo đề nghi của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Huỷ bỏ điểm b khoản 1 điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 1981/2004/QĐ-UB ngày 01/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Thương mại – Du lịch, Công nghiệp, Cục thuế, thủ trưởng các cơ quan có liên quan tự rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 01/4/2006 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Công nghiệp, Cục trưởng Cục thuế, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng