ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành hệ số điều chỉnh áp dụng cho bảng đơn giá chuẩn 1 m2 xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ .HC.04, ngày 18/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh áp dụng cho bảng đơn giá chuẩn 1 m2 nhà xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Cấp nhà

Loại nhà

Đặc điểm kết cấu kỹ thuật

Giá 1m2nhà xây dựng theo Quyết định số 692/QĐ.HC.04 (đồng)

Hệ số điều chỉnh

II

1

Nhà 2 tầng trở lên, cột bêtông, tường gạch, mái bằng, nền sàn lát gạch bông.

1.568.166

1,85

2

Nhà 2 tầng trở lên, cột bêtông, tường gạch, mái ngói, nền sàn lát gạch bông.

1.438.052

III

1

Nhà 2 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái tole kẽm, nền sàn lát gạch bông.

1.356.766

1,86

2

Nhà 2 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái ngói, nền sàn lát gạch bông.

1.431.024

3

Nhà 1 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái bằng, nền sàn lát gạch bông.

1.776.913

4

Nhà 1 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái ngói, nền sàn lát gạch bông.

1.424.678

5

Nhà 1 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái tole kẽm, nền sàn lát gạch bông.

1.258.218

6

Nhà 1 tầng, cột bêtông, tường gạch, mái tole fibrocement, nền sàn lát gạch bông.

1.396.423

IV

1

Nhà 1 tầng, cột gạch, tường gạch, mái ngói, nền sàn lát gạch bông.

1.462.031

2,03

2

Nhà 1 tầng, cột gạch, tường gạch, mái tole fibrocement, nền sàn lát gạch bông.

1.309.512

3

Nhà 1 tầng, cột gạch, tường gạch, mái tole kẽm, nền sàn lát gạch bông.

1.291.178

Dưới

IV

1

Nhà 1 tầng, cột gỗ dầu, tường gạch, mái fibrocement, nền lát gạch tàu.

792.934

1,91

2

Nhà 1 tầng, cột gỗ dầu, tường vách tole kẽm, mái fibrocement, nền lát gạch tàu.

682.318

Các quy định khác vẫn được thực hiện theo nội dung Quyết định số 692/QĐ .HC.04, ngày 18/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến 31/12/2008.

2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu việc xây dựng bảng đơn giá chuẩn mới để áp dụng từ năm 2009, trình UBND tỉnh theo nội dung Công văn số 795/CTUBND-HC , ngày 04/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung hệ số bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Minh Chánh