BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời sử dụng kinh phí chi tiêu ban chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương và Địa phương

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 548/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Ban Chỉ đạo cổ phần hoá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạm thời về việc sử dụng kinh phí chi tiêu bổ sung cho Ban Chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương và địa phương để thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Ban Chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương, Địa phương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng