UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

V/v phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh.

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 /6/1994;

- Căn cứ quyết định số 20/TTg ngày 16/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010;

- Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt bảng quy định lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường trên địa bàn 15 quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh theo phụ lục đính kèm.

Các tuyến đường khác chưa có trong danh mục này sẽ được tiếp tục công bố thời gian tiếp theo.

Điều 2.- Lộ giới là phần giới hạn vị trí dành cho xây dựng các cống trình hạ tầng kỹ thuật, những công trình khác không được xây dựng mới trong phạm vi lộ giới. Lộ giới bao gồm chiều rộng lòng đường, dải phân cách, chiều rộng hè phố và dải đất dùng để xây dựng các công trình cung cấp điện nước và những công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ lợi ích công cộng cho cả trước mắt và lâu dài.

Điều 3.- Lộ giới là cơ sở pháp lý cho các quận, huyện và cơ quan chức năng của thành phố thực hiện quản lý quy hoạch và xây dựng. Tất cả cơ quan, đơn vị, gia đình và cá nhân khi thực hiện công tác xây dựng phải có trách nhiệm thi hành đúng quyết định này.

Điều 4.- Cá nhân, gia đình và các tổ chức có sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp nằm trong lộ giới vẫn được nhà nước bảo vệ tài sản hợp pháp đó, nhà ở và vật kiến trúc khác hiện có trên đất vẫn được sử dụng hoặc sửa chữa bình thường không thay đổi kiến trúc. Trong trường hợp nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lộ giới nhà nước sẽ bồi thường cho cá nhân, gia đình và tổ chức có sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp. Đối với những người chiếm dụng đất đai hoặc xây dựng bất hợp pháp trong phạm vi lộ giới phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5.- Giao Giám đốc Sở Giao thông công chánh phân cấp cho quận, huyện và hướng dẫn đặt biển báo lộ giới từng tuyến đường cho nhân dân biết để thực hiện và giúp chính quyền địa phương xử lý kịp thời hành vi chiếm dụng đất đai hoặc xây dựng bất hợp pháp trong phạm vi lộ giới.

Điều 6.- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã chịu trách nhiêm trực tiếp việc vận động nhân dân bảo vệ lộ giới, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lộ giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã có quyền xử phạt hành chính đối với người vi phạm lộ giới hoặc tổ chức cưỡng chế buộc người vi phạm phải thi hành (nếu họ không tự nguyện). Đối với những vụ vi phạm lộ giới nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền xứ lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã phải báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý. Từ ngày ban hành quyết định này, những vi phạm lộ giới trên địa bàn phường, xã quản lý, nếu không bị phát hiện và xử lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã phải chịu trách nhiệm.

Điều 7.- Nghiêm cấm đối vói cán bộ có thẩm quyền chỉ xử phạt hành chính mà không bắt buộc người vi phạm lộ giới (chiếm dụng đất hoặc xây dựng trái phép) khắc phục hậu quả.

Điều 8. - Giao Kiến trúc sư trưởng thành phố phối hợp với Sở Giao thông công chánh phổ biến và giải thích chi tiết quyết định này, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện việc quản lý lộ giới, quản lý xây dựng và xử lý vi phạm.

Điều 9.- Các quy định lộ giới trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 10.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc Sở, ban, ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Viết Thanh