BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁOTHỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộXây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thốngkê;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chứcCán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vịthuộc Bộ Xây dựng quản lý như sau:

1) Đối với các doanh nghiệp:

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo các Biểusố 01a-SXKD/DN; Biểu số 01b-XNK/DN; Biểu số 01c-SP/DN.

b) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo các Biểu số02a- TC/BCDN; 3a-ĐTLV/DN; Biểu số 3b-ĐTDM/DN; Biểu số 3c-ĐTTH/DN.

c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm: Thực hiện báo cáo theo Biểusố 05e-LĐ/DN.

d) Báo cáo khi có biến động về vốn điều lệ: Thực hiện báocáo theo Biểu số 02b-TC/BCDN.

Công ty mẹ (Tập đoàn hoặc Tổng công ty) báo cáo Bộ trên cơsở tổng hợp báo cáo của các công ty con, công ty liên kết và công ty mẹ theobiểu mẫu nêu trên (riêng các Tổngcông ty tham gia Tập đoàn ngoài việc gửi báo cáo về Công ty mẹ - Tập đoàn, đồngthời gửi báo cáo về Bộ Xây dựng)

2) Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệpthuộc doanh nghiệp):

a) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo các Biểu số4a-TC/SN; Biểu số 04b-TC/SN; Biểu số 04e-TS/SN; Biểu số 05b - BCSN; Biểu số 05c- BCSN; 05d - BCSN.

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm: Thực hiện báo cáo theo cácBiểu số 05a-LĐ/BC.

c) Báo cáo định kỳ năm: Thực hiện báo cáo theo các Biểu số04c-TS/SN; Biểu số 04d-TS/SN.

d) Đối với các chỉ tiêu về đào tạo áp dụng cho các trường(Kể cả các trường thuộc các Tổng công ty): Thực hiện báo cáo năm theo các Biểusố từ 06a - BCSN đến 06e – BCSN.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp gửi báo cáo vềdoanh nghiệp cấp trên đồng thời gửi báo cáo về Bộ.

3) Đối với các đơn vị có sử dụng vốn ODA và vốn đầu tư NSNN:

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo cácBiểu số 03d-NSNN/BC; Biểu số 3e-CF/BQL.

b) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo Biểu số 03f-VĐU/ODA;Biểu số 03g-GN/ODA.

4) Thời hạn báo cáo: Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20của kỳ báo cáo.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 và thay thế Quyếtđịnh số 975/QĐ-BXD ngày 04/7/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổchức Cán bộ; Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan; Chủ tịch Hội đồng quản trị, TổngGiám đốc các Công ty mẹ - Tập đoàn, Công ty mẹ các Tổng công ty và Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, TCCB, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN