ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀUCHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18/6/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tảitại văn bản số 1217/SGTVT-KCHT ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch pháttriển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,gồm những nội dung sau:

1. Điều chỉnh vị trí bến xe khách phía Đôngthành phố Ninh Bình:

a. Cấp hạng, loại bến xe và diện tích: Giữ nguyêntheo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh.

b. Vị trí:

- Theo quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh: Tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh(phía Đông Bắc giáp đường Bái Đính - Kim Sơn; phía Đông Nam giáp đường Quốc lộ10)

- Nay điều chỉnh: Tại phần đất quy hoạch bến xe tạingã tư giao giữa đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa và tuyến T21 thuộc xãKhánh Hòa. (Lý do: Để phù hợp Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014).

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Công bố công khai,rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơnvị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện YênKhánh; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP4;
B/26.QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị