2013-05-08 (13)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ vềkim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Tờtrìnhsố 87/TTr-SNN ngày 23/4/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này công bố bộ thủ tụchành chínhcấp tỉnh thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng KSTTHC vàCCHC) thường xuyên rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật của Trung ươngvà của tỉnh có quy định TTHC mới, để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh sửađổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thếQuyết địnhsố 2069/QĐ-UBND ngày09/10/2012 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triểnnông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC,B Tư pháp;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, KTN
Lưu: VT, (Ch).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH NguyễnVăn Lợi

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước