ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 70/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỰ TOÁN CAMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dựán đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướngdẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;
Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướngdẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1043/TTr-SXD ngày 15/11/2006, Báocáo số 129/BC-STP ngày 07/11/2006 của Sở Tư pháp về việc ban hành Bảng giá dựtoán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dự toán ca máy và thiếtbị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công này là căn cứđể lập đơn giá xây dựng cơ bản; lập dự toán xây dựng công trình và là cơ sở đểquản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban ngành liênquan hướng dẫn việc áp dụng Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công và tổchức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN