ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG,CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính - Viễnthông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạmtrong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủvề quản lý, cung cấp và sử dụng Internet;

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaPháp lệnh Bưu chính - Viễn thông về lĩnh vực tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaPháp lệnh Bưu chính - Viễn thông về lĩnh vực bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaPháp lệnh Bưu chính - Viễn thông về lĩnh vực viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Bưu chính -Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác phối hợpphòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bản quy định gồm có 4 chương, 15 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Bưu chính- Viễn thông, Thương mại; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan; Chỉhuy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONGLĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA– VŨNG TÀU
(Ban hành theo Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuĐiều1. Mục đích

1. Công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính- viễn thông và công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong cáchoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Chủ động ngăn ngừa, pháthiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hạicho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hợp pháp hoạt động sản xuất, kinh doanhtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Chủ động phòng, chống tích cực, hiệu quả trên cơ sởphối hợp liên ngành và áp dụng các giải pháp tích hợp, đồng bộ để ngăn chặn kịpthời, giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về công tác phối hợp giữa Sở Bưuchính - Viễn thông, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trongcông tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễnthông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Quy định này được áp dụng đối với tất cả các đối tượnglà tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động, kinh doanhtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc kịp thời,hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làmảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

2. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, cácdấu hiệu nghi vấn phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủđúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được cung cấp bằng văn bản thể hiệntrên giấy hoặc văn bản điện tử có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp (đốivới văn bản điện tử thì việc xác nhận là chữ ký điện tử).

3. Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Thương mại, Công an tỉnh,Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố có trách nhiệm cử cán bộ có đủ thẩm quyền phụ trách việc theodõi, cập nhật thông tin làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin, phối hợp,giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệmđảm bảo bí mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật, kịp thờibáo cáo lãnh đạo cơ quan trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phốihợp.

4. Việc xử lý các vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc:vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đóchủ trì xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củamình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu và xử lý theo quy định của phápluật.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáodục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặncác dấu hiệu vi phạm khi phát hiện.

3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tinphục vụ công tác quản lý và khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm.

4. Phối hợp trong hoạt động điều tra, xác minh và làm rõcác hành vi vi phạm.

5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lýcác hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhândân tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống các hành vivi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Điều 5. Sở Bưuchính - Viễn thông

1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về cácdấu hiệu vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin. Đồng thời, cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng kịp thời tham giaphối hợp, xử lý.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chứcnăng xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợpchặt chẽ với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biếnrộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về các quy định của Nhànước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểmtra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.Lập và chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạmcần sự phối hợp của cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị phối hợp và chủtrì, xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định,làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giám địnhvề các lĩnh vực thuộc thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh về côngtác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc phòng, chống cáchành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin.

Điều 6. SởThương mại

1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát,phát hiện, tiếp nhận thông tin về hoạt động lưu thông hàng lậu, hàng cấm, hàngcó điều kiện theo quy định của Bộ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh vàtổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cánhân được phát hiện trong quá trình theo dõi, kiểm tra cho Sở Bưu chính - Viễnthông để phối hợp xử lý. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác điềutra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

3. Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạmcần sự phối hợp của các cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị phối hợp vàchủ trì, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo Chicục Quản lý thị trường trong việc kiểm tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 7. Cục Hảiquan tỉnh

1. Chủ trì việc phát hiện, tiếp nhận thôngtin về xuất, nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm, hàng có điều kiện theo quy định củaBộ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra, xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cánhân, được phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan cho Sở Bưu chính -Viễn thông để phối hợp xử lý. Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tácđiều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của các cơ quan chứcnăng.

3. Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạmcần sự phối hợp của các cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị phối hợp vàchủ trì, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Côngan tỉnh

1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh vàbắt giữ các đối tượng có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thôngvà công nghệ thông tin.

2. Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạmcần sự phối hợp của các cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị phối hợp vàchủ trì, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các nội dung thông tin cầnxác minh từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông vàcông nghệ thông tin để phục vụ công tác điều tra thì có văn bản đề nghị Sở Bưuchính - Viễn thông phối hợp, cung cấp.

3. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tratheo đề nghị của các cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng phát hiện hoặcđược cung cấp thông tin liên quan đến các dấu hiệu vi phạm, phạm tội trong lĩnhvực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Cung cấp các thông tin liên quan phụcvụ công tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm theo yêu cầu của các cơ quanchức năng. Trường hợp thông tin, tài liệu đang phục vụ trong quá trình điềutra, xác minh không cung cấp được thì trả lời đơn vị phối hợp bằng văn bản.

Điều 9. Bộ Chỉhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ trì công tác tuần tra, kiểm soát trongkhu vực biên giới biển, phát hiện bắt giử, tổ chức xác minh và phối hợp các cơquan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các tổ chức, cánhân được phát hiện cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý. Cung cấpcác thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượngvi phạm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, thuộc địa bàn quản lý.

3. Phối hợp, tham gia công tác thanh tra,kiểm tra theo đề nghị của cơ quan chức năng nhằm phát hiện các hành vi vi phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thuộc địa bàn quảnlý.

3. Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạmcần sự phối hợp của các cơ quan chức năng thì có văn bản đề nghị phối hợp vàchủ trì, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Ủy bannhân dân các huyện, thị, thành phố

1. Tăng cường công tác quản lý, kiểm travà phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn quảnlý.

2. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạmtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn quảnlý của các tổ chức, cá nhân được phát hiện trong quá trình theo dõi, kiểm tracho Sở Bưu chính, Viễn thông để phối hợp xử lý. Cung cấp các thông tin liên quanphục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu củacác cơ quan chức năng.

3. Chỉ đạo lực lượng an ninh tuyến phường,xã, thị trấn thực hiện công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 11. Trách nhiệm của các doanh nghiệp bưu chính, viễnthông và công nghệ thông tin

1. Chấp hành pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin; triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ trong trường hợp cần thiếtđể phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễnthông, mạng chuyển phát để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, antoàn xã hội, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Xây dựng các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy, nổ; tuầntra, kiểm tra đột xuất và định kỳ mạng lưới và các công trình bưu chính, viễnthông;

- Tổ chức lực lượng bảo vệ, trang bị các thiết bị bảo vệ mạnglưới và các công trình bưu chính, viễn thông;

- Xây dựng phương án phối hợp hành động khi có tình huống khẩncấp xảy ra như đột nhập, phá hoại mạng lưới và các công trình bưu chính, viễnthông;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa gửi trongbưu phẩm, bưu kiện và các gói, kiện hàng khi tiếp nhận của khách hàng.

2. Trường hợp phát hiện có các dấu hiệu trộm cắp cước viễn thôngquốc tế; việc kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông Internet, các loại điệnthoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát, các hành vi vi phạm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ bưuchính, viễn thông, Internet, các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo,cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Bưu chính - Viễn thông.

3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vivi phạm gây ra, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh đối tượng vi phạm.

4. Phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và các đơn vị khác nhằm kịp thờicung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nhằmkịp thời phát hiện, thông báo cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm phápluật.

5. Kịp thời cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động giám định theo yêucầu của cơ quan trưng cầu giám định; chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chínhxác của số liệu đã cung cấp.

Chương III

KHEN THƯỞNGVÀ KỶ LUẬT

Điều 12. Khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong quátrình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thôngvà công nghệ thông tin; người có công trong việc phát hiện, ngăn chặn các hànhvi vi phạm gây thiệt hại trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thôngtin thì được xem xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Kỷ luật

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ phòng,chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, lợidụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện các hành vi vi phạm, thì tuỳ theomức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ báo cáo

1. Sở Bưu chính - Viễn thông có trách nhiệmchủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng định kỳ 6 tháng/lần tổ chức họpđánh giá, trao đổi về kết quả thực hiện, kinh nghiệm, các thông tin có liên quanvà tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, giải pháp nângcao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thôngvà công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thương mại, Công an tỉnh, Cục Hải quantỉnh có trách nhiệm tham dự các cuộc họp do Sở Bưu chính - Viễn thông tổ chứcđịnh kỳ 6 tháng/lần. Cung cấp các nội dung thông tin về kết quả phòng, chốngcác hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Tổ chứcthực hiện quy định

1. Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Thương mại,Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy định này.

2. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông chịu tráchnhiệm triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấnđề vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Bưu chính - Viễn thông để tổnghợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.