UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 70/2007/Q Ð-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THUỶ LỢI PHÍ TRONGSẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND16 ngày 18 tháng 7 nam 2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 12 về quy định hỗ trợ thủy lợi phí đốivới các hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnhngày 24/9/2007;
Xét Tờ trình số 786/LNTC-NN ngày 31 tháng 8 năm 2007 của liên ngành Tài chính -Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quyết định hỗ trợ thuỷ lợi phí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ thuỷ lợi phí trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhưsau:

1. Đối tượng áp dụng: Là các hộ gia đình, tổ chức và cá nhân(gọi chung là hộ dùng nước) sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp của tỉnhBắc Ninh.

Các hộ dùng nước không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cácdoanh nghiệp có sử dụng nước vào mục đích khác không được hỗ trợ.

2. Phạm vi áp dụng:

Các diện tích có sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệpphải nộp thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh.

3. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% tiền thuỷ lợi phí cho các hộ dùng nước trongsản xuất nông nghiệp trực tiếp hoặc thông qua tổ chức ký hợp đồng với Công tyKTCTTL theo đơn giá của Quyết định số: 75/2004/QĐ-UB ngày 31/5/2004 của UBNDtỉnh.

- Hỗ trợ 100% tiền điện bơm nước cho các trạm bơm cục bộ do địaphương quản lý lấy nước từ hệ thống thuỷ nông hoặc tiêu nước ra hệ thống thuỷnông.

- Hỗ trợ 100% tiền điện bơm nước và hỗ trợ chi phí quản lývận hành cho các trạm bơm cục bộ do địa phương quản lý, lấy nước trực tiếp từsông chính hoặc tiêu trực tiếp ra sông chính.

Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ vụ mùa năm 2007.

Điều 2:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT cùng sở Tài chính có trách nhiệm:

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 1, đảmbảo đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

Rà soát kế hoạch chỉ tiêu công ích và cấp bù kinh phí đảmbảo cho 2 Công ty KTCTTL hoạt động bình thường, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT cùng sở Nội vụ, sở Tài chính cótrách nhiệm: Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động của 2 Công tyKTCTTL đảm bảo để 2 Công ty hoạt động chủ động và hiệu quả.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cáccông ty KTCTTL: Bắc Đuống, Nam Đuống căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ