ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 70/2013/Q Đ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 25 th�ng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN H�NH QUY ĐỊNHGIẢI QUYẾT C�C THỦ TỤC H�NH CH�NH THEO CƠCHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PH�P TỈNH NINHTHUẬN

ỦY BAN NH�N D�N TỈNHNINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Ban h�nh văn bản quyphạm ph�p luật của Hội đồng nh�n d�n,Ủy ban nh�n d�n ng�y 03 th�ng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quyđịnh về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủsửa đổi, bổ sung một số điềucủa c�c nghị định li�n quan đến kiểmso�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/Q Đ-TTg ng�y 22 th�ng 6 năm 2007 của Thủtướng Ch�nh phủ ban h�nh Quy chế thực hiệncơ chế �một cửa�, cơ chế �một cửali�n th�ng� tại cơ quan h�nh ch�nh Nh� nước ởđịa phương;

Theo đề nghị của Gi�m đốcSở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 1426/TTr-STP ng�y 15th�ng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y Quyđịnh giải quyết c�c thủ tục h�nh ch�nh theocơ chế �một cửa� tại Văn ph�ng Ủy bannh�n d�n tỉnh.

Điều 2.Quyết định n�y c� hiệu lực sau10 (mười) ng�y kể từ ng�y k� ban h�nh v� thay thếQuyết định số 62/2011/Q Đ-UBND ng�y 11 th�ng 11năm 2011 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việcban h�nh Quy định giải quyết c�c thủ tụch�nh ch�nh theo cơ chế �một cửa� tại SởTư ph�p tỉnh Ninh Thuận v� Quyết địnhsố 24/2012/Q Đ-UBND ng�y 30 th�ng 5 năm 2012 của Ủyban nh�n d�n tỉnh về việc bổ sung, sửađổi một số điểm tại Quy địnhgiải quyết c�c thủ tục h�nh ch�nh theo cơchế �một cửa� tại Sở Tư ph�pđược ban h�nh k�m theo Quyết định số62/2011/Q Đ-UBND ng�y 11 th�ng 11 năm 2011 của Ủy ban nh�nd�n tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�mđốc Sở Tư ph�p, thủ trưởng c�c sở,ban, ng�nh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nhphố v� thủ trưởng c�c cơ quan, đơnvị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyếtđịnh n�y./.

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN