ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆPHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địabàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/TTr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Lệ phí cấp giấyphép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể nhưsau:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân khi đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủylợi theo quy định của pháp luật.

2. Mức thu Lệ phí: 150.000 đồng/01 giấy phép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấyphép mức thu: 75.000 đồng/01 giấy phép.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu Lệ phí:

a) Cơ quan thu Lệ phí: Cơ quan có thẩm quyềnthực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: Cơ quan tổ chứcthu Lệ phí được để lại 20% trên tổng số tiền lệ phí thực thu, nộp 80% vào ngânsách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ lệ phí được quản lý và sử dụngtheo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hànhcủa Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịchvụ; chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định về lệ phí cấp giấy phép xả nước thảivào công trình thủy lợi tại Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 củaUBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nướctrên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng