NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG THỂ LỆ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG NGÂN PHIẾU THANH TOÁN.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ban hành theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nha nước;

- Căn cứ nghị định 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-NH1 ngày 2-11-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng Ngân phiếu thanh toán;

- Để tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn trong sử dụng Ngân phiếu thanh toán có mệnh giá lớn từ 5 triệu đồng trở lên;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Bổ sung Điều 2 Thể lệ phát hành và sử dụng Ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-NH1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo nội dung sau đây:

Ngân phiếu thanh toán có mệnh giá từ 5 triệu đồng trở lên (5 triệu đồng, 10 triệu và 50 triệu đồng) có ghi họ và tên người nhận Ngân phiếu thanh toán từ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và nộp Ngân phiếu thanh toán vào Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3

Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng công ty vàng bạc và đá qúy Việt Nam, Cục trưởng Cục kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc và Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính, Chủ nhiệm Hợp tác xã tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm