QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu lệ phí sử dụng đất đô thị tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào Luật Đất đai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 8/1/1988;

Để tạo nguồn kinh phí bù đắp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Theo đề nghị của Ông Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “quy định tạm thời về việc thu lệ phí sử dụng đất xây dựng tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai”. Bao gồm lệ phí hành chính và lệ phí xây dựng cơ bản.

Điều 2. Kinh phí thu được dùng vào mục đích xây dựng đô thị.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các ngành, các cấp căn cứ quyết định thi hành./.