BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC ngày 12/12/1989 của Chủ nhiệm Uỷ ban KHKTNN hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu)
___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Điều 26, 27 Chương VI về kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990;

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 86/CP ngày 8/12/1995 Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC ngày 12/12/1989 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu.

Điều 2:Việc quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh chất lượng hàng hoá, Nghị định 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 và Quyết định 2578 QĐ/TĐC của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 28 tháng 10 năm 1996 ban hành Quy định về việc kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Chu Hảo