ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về thu các loại lệ phí bến bãi

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ vào Nghị quyết HĐND tỉnh khoá II kỳ họp thứ 5 ngày 21/01/1997;

Xét đề nghị số 59/TT-TC ngày 28/02/1997 của Sở Tài chính vật giá về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định thu các loại lệ phí bến bãi: Lệ phí bến xe khách, lệ phí bến đỗ xe quảng trường ga Lào Cai, lệ phí ra vào bãi hàng cửa khẩu Lào Cai, lệ phí ra vào bãi hàng hoá cửa khẩu Bát Xát, Mường Khương (có phục lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính vật giá; Giám đốc sở Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế cùng các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng