ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VỀ HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệpngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2004; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13 tháng 8 năm 2009; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010; Nghịđịnh số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02năm 1996; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 ; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việchỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTờ trình số 8645/TTr- TNMT-PC ngày 23 tháng 12 năm 2013; ý kiến thẩm định của SởTư pháp tại Công văn số 4032/STP-VB ngày 14 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hạn mức đất ở đối với hộgia đình, cá nhân và mục đích áp dụng hạn mức như sau:

1. Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp,Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 160m2/hộ.

b) Các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thịtrấn các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 200m2/hộ.

c) Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá250m2/hộ.

d) Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thônkhông quá 300m2/hộ.

2. Hạn mức đất ở quy định tại khoản 1 Điều nàyáp dụng cho các mục đích sau:

a) Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở.

b) Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đíchsử dụng đất để tự xây nhà ở.

c) Xác định nghĩa vụ tài chính trong các trườnghợp sau:

- Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở;

- Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đíchsử dụng đất sang đất ở;

- Cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất” đối với đất ở cho hộ gia đình,cá nhân đang sử dụng đất;

- Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Thu thuế sử dụng đất ở.

d) Bồi thường, hỗ trợ về đất ở cho hộ gia đình,cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

đ) Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trườnghợp đất ở có vườn, ao.

Điều 2. Công nhận quyền sử dụng đất ở đốivới trường hợp đất ở có vườn, ao

1. Đối với đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đấtcó nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước hoặc sau ngày 18 tháng 12 năm 1980đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà trong hồ sơ địa chính hoặc trên các loạigiấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đấtđai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì diện tích đất ở đượcxác định theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai.

2. Đối với đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đấtcó nhà ở người đang sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tạicác khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diệntích đất ở theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 thì diệntích đất ở có vườn, ao được xác định như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12năm 1980 thì diện tích đất ở có vườn, ao được xác định bằng năm (05) lần hạn mứcdiện tích giao đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

b) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì diện tích đất ở có vườn, ao đượcxác định bằng một (01) lần hạn mức diện tích giao đất ở theo quy định tại khoản1, Điều 1 Quyết định này.

3. Đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 01tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì diện tích đất ở có vườn, ao đượcxác định theo mục b, khoản 2, Điều này.

4. Các trường hợp sử dụng đất theo khoản 1, khoản2, khoản 3 Điều này khi xác định diện tích đất ở thì tổng diện tích đất ở khôngđược vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Sau khi đãxác định diện tích đất ở theo quy định tại Điều này thì phần diện tích còn lạiđược xác định theo hiện trạng loại đất đang sử dụng.

Điều 3. Hạn mức đất ở áp dụng hỗ trợ ngườicó công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng02 năm 1996; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 và Quyết địnhsố 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

1. Các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp,Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 200m2/hộ.

2. Các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thịtrấn các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 250m2/hộ.

3. Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá300m2/hộ.

4. Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thônkhông quá 400m2/hộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười(10) ngày, kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các Quyết định sau đây của Ủy ban nhândân Thành phố:

a) Quyết định số 4758/QĐ-UB-QLĐT ngày 15 tháng10 năm 1996 về định mức đất ở hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

b) Quyết định số 64/2001/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định hạn mức đất ở tại Thành phố HồChí Minh.

c) Quyết định số 225/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng12 năm 2005 quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo Luật Đất đainăm 2003.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, hộgia đình, cá nhân sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Thh) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín